13/05/14

נוהל להוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתוכנית לימודים אקדמית קיימת – עדכון החלטת המל"ג מיום 11.12.2012

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הוועדה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי מישיבתה ביום 8.4.2014, והחליטה לעדכן את החלטתה בנדון מיום 11.12.2012, כלהלן:

 1. כללים לקיום מסלול לימודים:
 • נוהל זה מתייחס למסלול/אשכול/התמחות/חטיבה/מוקד, להלן "מסלול".
  הגדרה: מסלול הוא מקבץ קורסים בתוך תוכנית לימודים אקדמית המהווה התמקדות בתוכן אקדמי הלקוח מתוך התוכנית הקיימת. המסלול יכול לכלול איגום של  קורסים קיימים  ו/או הוספת קורסים אקדמיים חדשים לתוכנית, בהיקף מצומצם בלבד. ככלל, מסלול צריך להתבסס על תכנים המתבססים על קורסי הליבה ומאפשרים התמקצעות מתחום מסוים של הדיסציפלינה.
 • למען הסר ספק, מסלולים בתוך תוכנית אקדמית חייבים לשמר 'ליבה אקדמית' של תוכן המשותף לכל המסלולים בתוכנית המקורית. מסלולים שונים בתוכנית יתבססו רק על קורסי בחירה שונים. מסלול יוגדר בהיקף של מינימום שישית ועד כשליש מהיקף הלימודים בתוכנית.
 • תנאי הקבלה לתוכנית האם יהיו זהים לכל המסלולים המוצעים.
 • במקרים בהם נדרש הסטודנט לבחור מסלול לימודים יחיד בתוכנית, יאושר למוסד לקיים ולפרסם בתוכנית חמישה מסלולי לימוד לכל היותר. ככל שסטודנט נדרש לבחור יותר ממסלול לימודים אחד, ניתן יהיה להציע יותר מסלולי לימוד.
 • מסלול חדש בתוכנית מאושרת יכול להיפתח גם אם לא נכלל בתוכנית הרב שנתית של המוסד.
 • ציון על גבי התעודה: תואר ראשון – בכפוף לאמור בהחלטת מל"ג מדצמבר 2005 (מצ"ב). בתואר שני ניתנת למוסד האפשרות לציין המסלול בתעודה (בכפוף לאישור, בהתאם לנוהל המצ"ב).
 • בתוכניות בעלות הסמכה שאינה מוגבלת בזמן מקובל לבצע מעת לעת התאמות ושינויים בתכנים, בהיקף מוגבל (עד כשליש מתוכנית הלימודים). בהתאם לכך, מוסדות שלהם הכרה שאינה מוגבלת בזמן, יוכלו להמשיך בנוהג זה, בתוכניות לימודים להן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן ללא צורך באישור המל"ג. ככל שמסלול יפורסם בנפרד, המוסד ידווח למל"ג על כך למל"ג- טרם הפרסום.
 • במוסדות להשכלה גבוהה בתוכניות לימודים בעלות אישור פרסום והרשמה / או הסמכה זמנית: יש לפעול לקבל אישור מראש לפתיחת מסלול, בהתאם לאמור בסעיף 2 בנוהל המוצע להלן:

2. נוהל לפתיחת מסלול (בתוכניות לימודים להן אישור פרסום והרשמה/הסמכה זמנית):

א.         פתיחת מסלול/התמחות/מגמה/חטיבה/אשכול/מוקד חדשים בתוכנית אקדמית קיימת (להלן: מסלול), טעונה הגשת בקשה מראש של המוסד למל"ג וקבלת אישורה.

ב.         בקשת המוסד תיבדק כמפורט להלן:

הבקשה תכלול הצהרה, חתומה ע"י דיקן הפקולטה, רקטור/נשיא  כי המסלול עומד בתנאים שנקבעו בסעיף 1 לעיל, וכן תכלול את התוכנית הקיימת כפי שאושרה על ידי המל"ג ואת התוכנית המיועדת למסלול, תוך ציון השינויים מהתוכנית הקיימת, ככל שמבוקשים:

 1. פתיחת מסלול בתוכנית לימודים לתואר ראשון
 2. פתיחת מסלול בתוכנית לימודים לתואר שני – כאשר המסלול לא יצוין על-גבי התעודה:
 • תוכנית לה אישור פרסום והרשמת סטודנטים: הבקשה להוספת המסלול תועבר לבדיקה של מומחה או מומחים מהתחום. למוסד אסור לפתוח המסלול עד לקבלת אישור המל"ג.
 • תוכנית ובה הסמכה זמנית: יו"ר ועדת המשנה הרלוונטית של המועצה יקבע אם יש במסלול המוצע שינוי משמעותי מהתוכנית הכללית כפי שאושרה על ידי המל"ג. ככל שייווכח שכן, יובא להחלטת ועדת המשנה הרלוונטית האם להעביר את המסלול החדש לבדיקת מומחה או מומחים. ככל שייווכח כי אין במסלול המבוקש שינוי משמעותי בהתייחס לתוכנית שאושרה ע"י המל"ג, יוכל יו"ר ועדת המשנה לאשר את פתיחת המסלול. תימסר הודעה למוסד.

           3. פתיחת מסלול בתוכנית לימודים לתואר שני – כאשר המסלול יצוין על-גבי התעודה:

 • תוכנית לה אישור פרסום והרשמת סטודנטים או הסמכה זמנית: הבקשה תועבר לבדיקה של מומחה או מומחים מהתחום. למוסד אסור לפתוח המסלול עד לקבלת אישור המל"ג.

ג.          במקרים בהם תידרש חוות דעת מומחים- ועדת המשנה תדון בהמלצת המומחים ותביא המלצתה למל"ג.

3. כל בקשה לפתיחת מסלול לימודים חדש, בתוכניות לימודים בעלות אישור, פרסום והרשמה / תוכנית עם הסמכה זמנית, שטרם הוחלט על מינוי סוקר/ועדה לבדיקתה לטובת הארכת ההסמכה,  תצטרך לעמוד בהחלטה זו.