23/03/10

נוהל להוספת מסלול התמחות/מגמה/חטיבה לתוכנית לימודים קיימת במוסד להשכלה גבוהה – החלטת המועצה מיום 23.3.2010

  1. הגדרת מסלול/אשכול/התמחות/חטיבה/מוקד:
  •     מסלול בתוך תוכנית לימודים אקדמית הינו התמקדות בתוכן אקדמי הלקוח מתוך התוכנית הקיימת ולא הוספת תוכן אקדמי חדש לתוכנית.
  •     יצירת מספר מסלולים בתוך תוכנית אקדמית משמעה פירוק חלק מהתכנים האקדמיים עבור קבוצת לומדים מצומצמת.
  •     יש להתחשב בכך שגם בעת יצירת מסלולים בתוך תוכנית אקדמית יש לשמר 'ליבה אקדמית' של תוכן המשותף לכל המסלולים בתוכנית המקורית.
  •     יש לשמר את תנאי הקבלה ותהליך המיון של התוכנית המקורית גם למסלולים הנפרדים הנושא רלוונטי עבור תוכניות לימודים שלא חלה עליהן החלטת מל"ג בנוגע לאוטונומיה.

2.  הנוהל:

א. אישור על פרסום פתיחת מסלול התמחות/מגמה/חטיבה/אשכול/מוקד חדשים בתוכנית אקדמית קיימת, שלא יצוינו בתעודת הגמר (להלן: מסלול), טעונה פנייה מראש של המוסד הנוגע בדבר למל"ג לפחות ארבעה חודשים לפני פרסום המסלול ולפחות תשעה חודשים לפני המועד המתוכנן לפתיחת ההרשמה למסלול.

ב. פנייה של מוסד על פתיחת מסלול תופנה לוועדת המשנה הנוגעת בדבר. הפנייה תכלול את התוכנית הקיימת כפי שאושרה על ידי המל"ג ואת התוכנית המיועדת למסלול תוך ציון השינויים מהתוכנית הקיימת.

ג. וועדת המשנה תחליט האם יש מקום להעביר את המסלול החדש לבדיקת מומחה או מומחים במקרה שיש שינוי משמעותי בתוכנית הקיימת כפי שאושרה על ידי המל"ג.

ד. הודעה על החלטת ועדת המשנה (אישור המסלול או העברת ההחלטה לבדיקת מומחים), תועבר למוסד תוך חודשיים מיום קבלת הבקשה.

ה. המוסד לא יפתח את התוכנית עד לקבלת החלטה בנושא במל"ג.

ו. תחולתו של נוהל זה – חודשיים מיום פרסומו.

ז. דיווח על הנוהל החדש יישלח לכל המוסדות להשכלה גבוהה, וכן יפורסם בצורה הולמת באתר המל"ג.