11/12/12

נוהל להוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתוכנית לימודים אקדמית קיימת – עדכון החלטת מל"ג ממרץ 2010 – החלטת המועצה מיום 11.12.2010

בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (11.12.2012), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הוועדה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי בנושא שבנדון והחליטה לעדכן את החלטתה מיום ח' בניסן תש"ע, 23.3.2010, כלהלן:

 1. הגדרת מסלול/אשכול/התמחות/חטיבה/מוקד:
 • מסלול בתוך תוכנית לימודים אקדמית הינו התמקדות בתוכן אקדמי הלקוח מתוך התוכנית הקיימת. המסלול המוצע יכול לכלול איגום של קורסים קיימים  ו/או הוספת קורסים אקדמיים חדשים לתוכנית, בהיקף מצומצם. ככלל, התמחות/ מסלול צריכים להתבסס על הוספת תכנים המתבססים על קורסי הליבה ומאפשרים התמקצעות מתחום מסוים של הדיסציפלינה.
 • יש להתחשב בכך שגם בעת יצירת מסלולים בתוך תוכנית אקדמית יש לשמור על 'ליבה אקדמית' של תוכן המשותף לכל המסלולים בתוכנית המקורית.
 • מסלול/התמחות יוגדרו בהיקף נ"ז כלהלן: בתוכנית לימודים לתואר ראשון בין 20-40 נ"ז; בתוכנית לימודים לתואר שני בין 10-15 נ"ז.
 • יש לשמר את תנאי הקבלה ותהליך המיון של התוכנית המקורית גם למסלולים הנפרדים.
 • במקרים בהם נדרש הסטודנט לבחור מסלול לימודים אחד בתוכנית, יוכל המוסד לפרסם בתוכנית חמישה מסלולי לימוד לכל היותר. ככל שסטודנט נדרש לבחור יותר ממסלול לימודים אחד, ניתן יהיה להציע יותר מסלולי לימוד אך בכל מקרה, לא יוצעו לסטודנט יותר מעשרה מסלולים בתוכנית לימודים.
 • בהתאם להחלטת מל"ג מדצמבר 2005, מסלול לא יצוין על-גבי התעודה בתואר ראשון (למעט בלימודי חשבונאות).

2. הנוהל:

 • אישור על פרסום פתיחת מסלול התמחות/מגמה/חטיבה/אשכול/מוקד חדשים בתוכנית אקדמית קיימת, שלא יצוינו בתעודת הגמר (להלן: מסלול), טעון פנייה מראש של המוסד הנוגע בדבר, למל"ג.
 • פנייה של מוסד על פתיחת מסלול תופנה לוועדת המשנה הרלוונטית. הפנייה תכלול את התוכנית הקיימת כפי שאושרה על ידי המל"ג ואת התוכנית המיועדת למסלול, תוך ציון השינויים מהתוכנית הקיימת.
 • וועדת המשנה תחליט האם יש מקום להעביר את המסלול החדש לבדיקת מומחה או מומחים, במקרה שיש שינוי משמעותי בתוכנית הקיימת, כפי שאושרה על ידי המל"ג.
 • הודעה על החלטת ועדת המשנה (אישור המסלול או העברת ההחלטה לבדיקת מומחים), תועבר למוסד.
 • המוסד לא יפתח את המסלול עד לקבלת אישור המל"ג.
 • דיווח על הנוהל החדש יישלח לכל המוסדות להשכלה גבוהה, וכן יפורסם בצורה הולמת באתר המל"ג.

3. הוראות מעבר: על כל בקשה לפתיחת מסלול לימודים חדש, שטרם הוחלט על מינוי סוקר/ועדה לבדיקתה ביום אישור החלטה זו, קרי יום כ"ז בכסלו תשע"ג, 11.12.2012, לעמוד בהחלטה זו.