11/12/18

נוהל מעקב ופיקוח אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את נוהל המעקב והפיקוח אחר יישום החלטות בנושא הערכת איכות, כלהלן:

  1. החלטת המל"ג בנושא הערכת איכות בתחום לימודים מסוים תכלול לוחות הזמנים לתיקון הליקויים ולדיווח אודות היישום למל"ג.
  2. לאחר קבלת החלטת המל"ג, המוסד ימנה ממונה מטעמו על תיקון הליקויים כפי שמופיעים בהחלטת המל"ג בנושא ויעדכן את המל"ג לגבי זהותו של הממונה ודרכי יצירת הקשר עמו. על הממונה להיות בדרג אקדמי ומינהלי בכיר במוסד (בעל תפקיד ניהולי- אקדמי בכיר), ככל הניתן רלוונטי לתחום הנבדק.
  3. המוסד יעביר דיווח על ביצוע החלטת המל"ג, אשר יכלול התייחסות של המחלקה המוערכת ושל הנהלת המוסד, יהיה מגובה במסמכים תומכים רלוונטיים וחתומה על ידי הנהלת המוסד (נשיא או רקטור בלבד).
  4. דיווח המוסד הראשון, לאחר החלטת המל"ג, יועבר לקבלת חוות דעת של סוקר מהתחום שימונה לשם כך (במידת האפשר יו"ר או חבר הוועדה הבינלאומית שבדקה את התחום).
  5. דיווח המוסד בליווי התייחסות הסוקר יובא לדיון בוועדת המשנה להבטחת איכות אשר תמליץ למל"ג בהתבסס על חוות הדעת, בין היתר, על הפסקת המעקב או המשכו.
  6. במידה והחליטה המל"ג על המשך תהליך המעקב, יועבר הדיווח לטיפול ועדת המשנה להבטחת איכות. הוועדה תוכל לבקש דיווח נוסף מהמוסד ותוכל להמליץ למל"ג על הפסקת המעקב/ העברת הדיווח לחוות דעת נוספת של סוקר / בקשה להתייחסות הנשיא והסנאט או הוועד המנהל לנושא. במידה וועדת המשנה תמצא כי דיווח המוסד לתיקון הליקויים אינו מספק, או במידה וניתנה המלצת סוקר שלילית, תועבר התוכנית לדיון על המשך ההסמכה שלה לוועדת המשנה התחומית הרלוונטית, אשר תעביר המלצתה בנושא למל"ג.