22/07/14

הוראה זמנית לסדרי נוהל עבודת ועדות המשנה התחומיות – החלטת מועצה מיום 22.7.2014

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014),  ועקב יציאתו של פרופ' משה מאור, יו"ר ועדת המשנה לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל לשבתון בחו"ל בשנה"ל תשע"ה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה,  כנוהל עבודה זמני עד לשובו משנת השבתון,  לפצל את פעילות ועדת המשנה לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, בין שתי ועדות המשנה התחומיות האחרות, כמפורט להלן:

  • ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, בראשותה של פרופ' רוזה אזהרי, תדון גם בתחום רישוי שלוחות חו"ל. הרכב הוועדה לא ישתנה.
  • ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, בראשותה של פרופ' פאדיה נאסר, תדון בכל יתר התחומים (מדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי), וזאת באמצעות חלוקה זמנית לשתי תת-ועדות שתורכבנה מחברי שתי הוועדות (במקום ועדת המשנה), שהמלצותיהן תועברנה למל"ג:

–   תת ועדת משנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות –

הרכב: פרופ' פאדיה נאסר (יו"ר), ד"ר אופיר העברי*, פרופ' יהודית גל-עזר*, ד"ר רבקה ודמני, פרופ' עזרי טרזי, פרופ' בתיה לאופר.

נושאים: חינוך, הוראה, רוח ואמנות.

–    תת ועדת משנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה

הרכב: פרופ' חיים זנדברג (יו"ר), פרופ' אלה בלפר*, פרופ' אורציון ברתנא, פרופ' שמואל האוזר*, מר יאיר הראל*.

נושאים: חברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות

(* חברי ועדת המשנה לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל).

על תת-ועדות המשנה התחומיות החדשות יחולו כל ההוראות החלות על ועדות המשנה בהתאם לסדרי הנוהל של המועצה.