31/12/12

נוהל ערעורים של המוסדות להשכלה גבוהה על החלטות ועדות המשנה הקבועות של מל"ג ועל החלטות מל"ג – החלטת המועצה מיום 21.2.2012 כפי שאומצה ביום 31.12.2012

בישיבתה ביום 31.1.12 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את הנוהל להסדרת הליך הערעורים של המוסדות להשכלה גבוהה על החלטות ועדות המשנה הקבועות של המועצה ועל החלטות המועצה, כלהלן:

 1. האגף האקדמי של המל"ג יודיע למוסד על המועד בו יתקיים דיון בעניינו בוועדת המשנה הרלוונטית ובמל"ג.
 2. סדר היום של וועדות המשנה של המל"ג ושל מליאת המל"ג, יפורסמו באתר האינטרנט של המל"ג לפני הדיון.
 3. החלטות רלוונטיות של ועדת המשנה (המהוות המלצה למליאת מל"ג) תימסרנה למוסד על פי בקשתו.
 4. מוסד המעוניין לערער על החלטת ועדת המשנה יוכל לעשות זאת תוך שבועיים ימים מיום שקיבלה הוועדה את החלטתה.
 5. החלטות מליאת המל"ג תועברנה למוסד תוך פרק זמן סביר. (כשבועיים מיום קבלתן).
 6. המוסד יוכל לערער על החלטת המל"ג או ועדת המשנה, ובלבד שערער בנושא מסוים פעם אחת בלבד.
 7. מוסד המעוניין לערער על החלטת המל"ג יוכל לעשות ובלבד שלא ערער באותו עניין על החלטת ועדת המשנה. הערעור יוגש בכתב תוך שבועיים מיום קבלת החלטת המל"ג.
 8. בקשת המוסד לערער על החלטת ועדת המשנה או המל"ג תועבר על ידו לממונה הרלוונטי באגף האקדמי, או לסמנכ"ל לעניינים אקדמיים.
 9. בקשת הערעור תובא לדיון בוועדת המשנה הרלוונטית*.
 10. ועדת המשנה תשמע את טענות הערעור של המוסד באשר להחלטתה ו/או להחלטת המל"ג, בכתב או בע"פ, לפי שיקול דעתה. המלצת וועדת המשנה תועבר לדיון במל"ג בישיבתה העוקבת. תשובת המל"ג על הערעור של המוסד, תימסר למוסד תוך פרק זמן סביר (כשבועיים מיום קבלת ההחלטה **) .
 11. האגף האקדמי יעדכן את המוסד בקשר להתקדמות הטיפול בפנייתו ויוודא שהפונה יקבל תשובה במועדים כפי שנקבעו בנוהל זה.
 12. המוסד יהיה רשאי לערער על ההחלטה בנושא מסוים בעניינו  פעם אחת בלבד.