27/09/16

נוהל פנימי לטיפול בחריגות של מוסדות להשכלה גבוהה מהוראות החוק, כללי המועצה להשכלה גבוהה, החלטות המל"ג והות"ת, הנחיותיהן ונהליהן

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), רשמה המועצה להשכלה גבוהה לפניה את הנוהל הפנימי לטיפול בחריגות של מוסדות להשכלה גבוהה מהוראות החוק, כללי המועצה להשכלה גבוהה, החלטות המל"ג והות"ת, הנחיותיהן ונהליהן. נוסח הנוהל כלהלן:
1. כללי
סעיף 3 לחוק המועצה להשכלה גבוהה התמשיח-1958 (להלן "החוק") קובע כי "המועצה היא המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה במדינה, והיא תמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי חוק זה". בהיותה הגוף הסטטוטורי הרגולטורי בישראל האחראי בפני הציבור על מערכת ההשכלה הגבוהה, מקבלת המל"ג החלטות וקובעת כללים, הנחיות ונהלים במסגרת סמכותה.
סעיף 15 לחוק קובע כי "מוסד מוכר הוא בן-חורין לכלכל ענייניו האקדמיים והמנהליים, במסגרת תקציבו, כטוב בעיניו…". חופש זה ניתן, על מנת להבטיח את עצמאותו של המוסד מבית ומחוץ ולאפשר לו לפעול, לפי מיטב האינטרסים של מוסד להשכלה גבוהה, ללא תלות בגורמים ובשיקולים זרים.
לאור האמור, ניתן לומר כי מוסדות להשכלה גבוהה נהנים מחופש אקדמי ומנהלי במסגרת תקציבם. עם זאת, יש לסייג עצמאות זו, בין היתר, בהחלטות מל"ג וות"ת, שמטרתן העיקרית הבטחת איכותם האקדמית וניהולם התקין של המוסדות.
למועצה להשכלה גבוהה סמכויות, המוקנות לה מתוקף החוק, לבטל היתר, הכרה והסמכה באם מוסד אינו עומד בתנאים הנדרשים. כמו כן, החוק מקנה למל"ג סמכות לפקח על הענקת תארים מוכרים. בנוסף, המועצה רשאית על פי החוק לבטל או להתלות רישיון של שלוחה של מוסד השכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת.
מכאן, במסגרת תפקידה וסמכויותיה מוטלת על המל"ג החובה לוודא כי המוסדות להשכלה גבוהה פועלים בהתאם לחוק ולכללים, להחלטות, להנחיות ולנהלים, וככל שקיימות הפרות לטפל בהן באמצעות בקרה, פיקוח ואכיפה.
הפרות כאמור לעיל, יובאו לדיון בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה של המל"ג.
המל"ג והות"ת מצפות מגופי הניהול והבקרה של מוסדות ההשכלה הגבוהה, קרי הנשיא, הוועד המנהל וחבר הנאמנים, מבקר המוסד וועדת הביקורת, לגלות אחריות ולוודא עמידת המוסדות בכל הוראות החוק, הכללים, ההחלטות, ההנחיות ונהלי המל"ג והות"ת. על הנהלת המוסד להודיע על כל הפרה למל"ג ולות"ת, לטפל טיפול נאות בהפרה ולדאוג לתיקונה לאלתר. למען הסר ספק, יוער כי אין בתיקונה של ההפרה כדי ליתר את הבאתה לדיון בוועדת פיקוח ואכיפה.
במסגרת מדיניותן, המל"ג והות"ת שואפות לאפשר, ככל הניתן, במסגרת אחריותן על מערכת ההשכלה הגבוהה, אוטונומיה רחבה יותר למוסדות. שאיפה זו תקודם בד בבד עם הגברת הפיקוח והבקרה על קיום החוק, הכללים, החלטות המל"ג והות"ת, נהליהן והנחיותיהן בכלל המישורים הנוגעים לתחומי מל"ג וות"ת. נוהל זה יסייע, בבוא העת, למל"ג ולות"ת ביישום מדיניות זו.

 
2. מטרת הנוהל
מטרת נוהל זה היא להסדיר את אופן הטיפול הפנימי בהפרות של מוסדות להשכלה גבוהה את הוראות החוק, כללי המועצה להשכלה גבוהה, החלטות המל"ג והות"ת, הנחיותיהן ונהליהן, לרבות חריגה מהן.

 

3. ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה
תפקידה :
לדון בהפרות של מוסדות להשכלה גבוהה כאמור ולהמליץ למל"ג ו/או לות"ת על אופן הטיפול בהפרות השונות, לרבות קבלת החלטות בדבר משמעות ההפרות והשלכותיהן.
הרכבה:
יו"ר: סגן יו"ר מל"ג
חברים: יו"ר ות"ת, חברי מל"ג וות"ת, מנכ"ל מל"ג ות"ת וסמנכ"ל לעניינים אקדמיים-מזכיר מל"ג.

 
4. הפרה
הפרה תחשב כל סטייה מהוראות החוק, כללי המועצה להשכלה גבוהה שהותקנו מכוחו, החלטות, הנחיות ונהלי המל"ג והות"ת.

 
5. הליך הטיפול בהפרות

 
5.א כללי
תחום מעקב, בקרה ורישוי באגף האקדמי ירכז את הטיפול בכל סוגי ההפרות במוסדות להשכלה גבוהה, וידאג להביא אותן לדיון בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה ובמליאת המל"ג והוות"ת, לפי העניין כמפורט להלן. באחריות האגפים השונים במל"ג ובות"ת להעביר דיווח על חריגות העולות במהלך עבודתם מול המוסדות להשכלה גבוהה, בכל הנוגע לתחום אחריותם.

 
5.ב. גילוי ההפרה במוסד להשכלה גבוהה

 
הפרות יכול שיגיעו לידיעת המל"ג והות"ת באמצעות פניות מהציבור, מעקב המל"ג ו/או הות"ת אחר יישום החלטותיהם, דיווח של המוסדות עצמם על הפרה שנתגלתה על ידם, בדיקה יזומה של נושא או נושאים מסוימים ע"י המל"ג ו/או הות"ת, איתור הפרה ע"י סוקרים/ועדות/עובדי מינהל המל"ג והות"ת וכיו"ב.
הפיקוח והבקרה היזומים ע"י המל"ג ו/או הות"ת יכול שיהיו רציפים ויערכו באופן קבוע, תקופתיים, הנערכים בפרקי זמן קבועים או חד פעמיים, בין אם על ידי בדיקה של כלל המוסדות או בבדיקה מדגמית של מספר מוסדות או בדיקה פרטנית של מוסד אחד בלבד.

 
5.ג. תיעוד ההפרות

 
כל הפרה של החלטות, הנחיות ונהלי המל"ג והוות"ת תתועד בתחום מעקב, בקרה ורישוי בו ירוכז רישום החריגות וההפרות של כל מוסד ומוסד.

 
5.ד. הליך בירור ההפרה והבאתו בפני הוועדה לפיקוח ואכיפה

 
עם איתור ההפרה, יפעלו האגפים השונים לבדיקת החשד להפרה ונסיבותיה ויפנו למוסד הרלוונטי בבקשה לקבל התייחסותו להפרה.
הפנייה למוסד תכלול:
תיאור של ההפרה (תוך צרוף אסמכתאות, אם ישנן) ובקשה לקבל את תגובת המוסד להפרה בתוך שבוע ימים.
היה והבירור יעלה כי לא נתקיימה הפרה כלשהי, יסתיים תהליך הטיפול בהפרה והאגף המטפל יודיע על כך למוסד.
היה והבירור יעלה שנתקיימה הפרה לכאורה, הנושא יועבר לטיפול תחום מעקב, בקרה ורישוי וזה יודיע למוסד על הבאת הנושא לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה.
לפני הדיון בנושא בוועדה, תינתן למוסד הזדמנות להשמיע טענותיו בכתב ולהוסיף על תגובתו הראשונה, כפי שניתנה בשלב בירור החשד להפרה.

 
6. דיון במסגרת הוועדה לפיקוח ואכיפה
תחום מעקב, בקרה ורישוי יודיע למוסד על המועד בו יתקיים הדיון בעניינו בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה. כלל הממצאים, ההתכתבויות והפרטים הרלוונטיים יובאו בפני הוועדה וזו תדון בנושא ותגבש המלצתה למל"ג ו/או לות"ת, לפי העניין. בפני הוועדה תובא הצעת החלטה, המתבססת ככל שניתן על מקרים דומים, שאירעו בעבר.
באחריות היחידה לפיקוח, בקרה ורישוי להזמין לדיוני הוועדה את כלל הגורמים במינהל המל"ג והות"ת, הרלוונטיים לדיון.
ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה תשקול את נסיבות המקרה, בהתאם לכלל החומר שהוגש לה ותכריע האם מדובר בהפרה או שנסיבות המקרה, כפי שהוצגו לה, אינם מצביעים על הפרה כאמור.
במקרה האחרון, יסתיים הטיפול בהפרה ותחום מעקב, בקרה ורישוי יודיע על כך למוסד.
היה ותחליט ועדת המשנה כי מוסד ביצע הפרה של הוראות החוק, כללי המועצה להשכלה גבוהה שהותקנו מכוחו, החלטות, הנחיות ונהלי המל"ג והות"ת, תבחן ועדת המשנה את ההפרה, ותמליץ למל"ג או לות"ת על אופן הטיפול, ובכלל זה על משמעות ההפרה והשלכותיה, לרבות במישורים האקדמיים ו/או התקציביים תוך קביעת לוח זמנים מחייב. בין היתר, רשאית הוועדה להתחשב :
במהות ההפרה ובנסיבותיה.
בתגובת המוסד אליה.
בהפרות קודמות של המוסד (ככל שנדונו בוועדה) בעניין העומד על הפרק וכן באופן כללי.
בהפרות דומות שבוצעו ע"י מוסדות אחרים (ככל שנדונו בוועדה) ובאופן הטיפול בהן.
בשאלה האם המוסד דיווח בעצמו על ההפרה.
בשאלה האם ההפרה בוצעה בתום לב (ככל שהדבר ידוע).
בשאלה האם המוסד תיקן את ההפרה מיד עם גילויה.
באמצעים בהם נקט המוסד למניעת הישנות ההפרה.
ככל שתראה צורך בכך, תבקש ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה חוו"ד מקדימה ממי מוועדות המשנה התחומיות של המל"ג, לשם התייעצות, טרם קבלת החלטתה באשר לאופן הטיפול בהפרה.

 
7. דיון והחלטה במל"ג ו/או בות"ת
המלצות הוועדה לפיקוח ואכיפה יובאו לדיון ואישור במליאת המל"ג ו/או הות"ת, בהתאם לעניין.

 
8. ערעור על החלטת מל"ג / ות"ת
מוסד המעוניין לערער על החלטת המל"ג ו/או הות"ת בנוגע להפרה שביצע, יהיה רשאי לעשות כן, בהתאם לנהלים שקבעה המועצה בעניין. בדיון בעררים לא תובא הצעת החלטה ע"י הדרג המינהלי.