26/11/97

בעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות – החלטת ות"ת מיום 26.11.1997

1. נשיא ו/או ראש אקדמי של מוסד כנ"ל, יועסקו במוסד במשרה מלאה, כאשר המוסד הוא מקום עבודתם היחיד.
2. בעל תפקיד כנ"ל יכול שיצא לחל"ת או על בסיס השאלה ממוסד אקדמי אחר, כאשר החל"ת או ההשאלה יהיו במשרה מלאה בלבד.
3. בעל תפקיד כנ"ל הנמצא בחל"ת או מושאל, אינו ראשי בתקופת ההשאלה/החל"ת להשתתף בכל גוף ניהולי (מנדטורי או התנדבותי) של מוסד האם.
4. למען הסר ספק מובהר כי:
א. בעל תפקיד אינו יכול לשמש בכפל תפקידים, כל עוד הוא מכהן בתפקידו.
ב. במוסדות בהם קיים תפקיד של משנה אקדמי/דיקן/ראש בית ספר- דינם כשל בעלי תפקיד כאמור לעיל.