16/09/14

עמידת המכללות לחינוך בסעיף 2א' להחלטת המועצה להשכלה גבוהה לנושא הניהול האקדמי בדבר דרגתם של ראשי המכללות – החלטת המועצה מיום 16.9.2014

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית בנושא עמידת המכללות לחינוך בסעיף 2א' להחלטת המועצה להשכלה גבוהה לנושא הניהול האקדמי בדבר דרגתם של ראשי המכללות והחליטה לאפשר למועמדים שתיק הקידום שלהם לדרגת פרופסור נמצא בהליכים במסגרת הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג לכהן כממלא מקום נשיא המכללה לחינוך לתקופה של שנה אחת.

אם במהלך תקופת מילוי המקום יקבל המועמד דרגת פרופסור, הוא יוכל להמשיך ולכהן כנשיא המכללה.  במידה והבקשה לקבלת הדרגה תידחה ע"י ועדות המינויים של המל"ג, יוחלף מ"מ בנשיא בדרגת פרופסור העונה על דרישות המל"ג.

ההחלטה תיבחן מחדש בעוד שלוש שנים.