10/09/13

הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת לות"ת ולמל"ג בנושא ייצוג וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה – החלטת מועצה מישיבתה מיום 10.9.2013

בישיבתה ביום  ו' בתשרי תשע"ד (10.9.2013) ובהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בנושא מתאריכים 25.1.12

ו- 3.4.12, לאחר קבלת סקירה בנושא, ועל מנת להמשיך את קידום הנושא ולהרחיבו לנושא ייצוג וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה בכלל, החליטה המועצה להשכלה גבוהה  על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת לות"ת ולמל"ג בנושא ייצוג וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה.  ההחלטה תובא גם לאישור ות"ת.  תפקידי הוועדה הוגדרו כלהלן:

  1. מיפוי כלל הגורמים הפעילים בנושא ייצוג וקידום נשים במערכת ההשכלה הגבוהה- מוסדות להשכלה גבוהה, קרנות מחקר, משרדי ממשלה, גורמים בינלאומיים וכד';
  2. מעקב וליווי הטמעת המלצות הצוות בראשות פרופ' כרמי;
  3. גיבוש המלצות נוספות בנושא והבאתן לדיון במל"ג ובות"ת;
  4. איסוף וריכוז נתונים עדכניים ומעקב אחר המצב הקיים והתקדמות הנושא בקרב המוסדות להשכלה גבוהה;
  5. דיווח שנתי למל"ג ולות"ת- לגבי ייצוג וקידום נשים בקרב ציבור הסטודנטים בתחומים השונים, בקרב הסגל האקדמי בתחומי המחקר השונים, בהגשות וזכיות בקרנות מחקר, ומידע נוסף מהותי שימצאו לנכון מל"ג או ות"ת לבקש מהועדה.

הועדה תמליץ למל"ג ולות"ת בנושאים המצוינים לעיל, ובהמשך יחליטו מל"ג וות"ת כיצד לפעול ובאילו מנגנונים.

כיו"ר הוועדה תכהן פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

הרכב הוועדה והצעה לתקנון עבודת הוועדה יובאו לאישור מל"ג וות"ת בהקדם.

מרכזת הועדה תהיה גב' נועה בינשטיין, מהיחידה לפרויקטים בתקצוב ותכנון במל"ג/ות"ת.