22/02/17

סגירת התוכנית החוץ-תקציבית לתואר B.A. למנהלים במרכז האקדמי רופין

לאור החלטת מל"ג 1307/12 בנושא "המלצות דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות ותכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים" ולאחר בחינה מקיפה של ההשלכות של סגירת התכנית על תקציב המוסד כמפורט במסמך 4030 ולאור חוות הדעת של הצוות המקצועי בות"ת מוצע כי התכנית תיסגר במתווה הדרגתי המפורט להלן:

  1. תוגבל קליטת הסטודנטים הנקלטים לשנה א' בתכנית על פני ארבע שנים כך ששנה"ל תשפ"א תהיה השנה האחרונה לקליטת סטודנטים לשנה א', ושנה"ל תשפ"ג תהיה השנה האחרונה להפעלת התכנית. אם המוסד יחרוג מהמגבלה שנקבעה עבור היקף הלומדים לשנה א', יופחת היקף זהה של סטודנטים אלה ממודל התקצוב של המוסד (בדומה למודל שנקבע עבור מוסדות החורגים ממתווה היציאה לעצמאות אקדמית).
  1. מוצגת להלן הגבלת מספרי הסטודנטים בתכנית לרישום בשנה א' והערכה לסך היקף הלומדים בתכנית (יבחן לפי נתוני למ"ס):
מספר סטודנטים תשע"ז* תשע"ח תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב תשפ"ג תשפ"ד
שנה א' 210 180 180 90 90 0 0 0
סה"כ סטודנטים בתכנית (הערכה) 700 640 570 450 360 180 90 0

* הערכה למצב הקיים (עדיין אין נתון רשמי נכון להיום)

  1. יוקצו למוסד 250 מכסות נוספות מעבר להקצאת המכסות שתיקבע במסגרת התכנית הרב-שנתית. המוסד יוכל להפנות לשיקול דעתו לכל היותר מחצית מהיקף המכסות (125)  עבור הגידול בתכנית המתוקצבת למנהל עסקים (בכל המסלולים) ויתרתן יופנו לעידוד גידול תכניות הלימוד במוסד למקצועות המועדפים במשק.
    המכסות יוקצו באופן הבא: 70 מכסות יוקצו בשנה"ל תש"פ (עם תחילת ההפחתה המשמעותית בהיקף המתקבלים לשנה א'), ותוספת של 60 מכסות בכל שנה בין השנים תשפ"א-תשפ"ג עד לתוספת 250 מכסות בבסיס התקציב.
  1. המוסד יוכל להגיש הצעה למסלול ערב ללימודים לתואר ראשון במנהל עסקים לפי נהלי מל"ג-ות"ת לקיום תכניות לימודים בזמן חלקי. אם יאושר, יוכל מסלול הערב להיפתח בשנה"ל תש"פ ועד ל-60 סטודנטים למחזור (180 בהפעלה מלאה). אם המוסד יבקש לפתוח את מסלול הערב לפני שנה"ל תש"פ, תותאם במקביל ההגבלה עבור קליטת שנה א' והקצאת המכסות.
  1. עד לחודש יולי 2017, המוסד יעביר לצוות המקצועי בות"ת תכנית עבודה מפורטת לצמצום מדורג של הסגל האקדמי והמנהלי המועסק במסגרת התכנית החוץ תקציבית.
  1. מליאת ות"ת מבקשת לקבל עדכונים מהצוות המקצועי לגבי יישום המתווה והתכנסות ליישום החלטת מל"ג 1307/12 בנושא דו"ח ועדת גרונאו.