14/01/15

סגירת תקציב ות"ת לשנת תשע"ד ועדכון התקציב לשנת תשע"ה

 1. אישור סגירת תקציב תשע"ד

ות"ת מחליטה לאשר את סגירת תקציב תשע"ד בסך של 9,327,132,000 ₪ (כפי שהוצגו בפניה בטבלאות 1א'-1ג' במסמך 3669.

2. עדכון תקציב תשע"ה

  • ות"ת מחליטה לאשר את עדכון המשאבים לתקציב תשע"ה כפי שהוצג במסמך 3669 כך שהתקציב הכולל לתשע"ה יעמוד על 9,752,390,000 ₪.
  • לאור אי הוודאות בתקציב המדינה לשנה הקרובה, מחליטה ות"ת כי לא יובאו לדיון והחלטה בקשות תקציביות חדשות מעבר לאלו שכבר נלקחו בחשבון במסגרת בניית ועדכון תקציב תשע"ה, וזאת עד להבהרת תמונת המצב בתקציב המדינה לשנת 2015.