23/01/19

סגירת תקציב תשע"ח ועדכון תקציב תשע"ט

מסמך מס' 4438.

בישיבתה ביום 23.1.19 דנה ות"ת בעדכון תקציב תשע"ט ובסגירת תקציב תשע"ח.
בפני ות"ת הוצגו העדכונים הנדרשים בתקציב תשע"ט על בסיס העברת העודפים מתקציב תשע"ח והעברות תקציב ייעודיות ממשרדים אחרים, הפחתות בתקציב המדינה והחלטות ות"ת (ראה מסמך 4438).
ות"ת מחליטה:
א. לאשר את עדכון תקציב תשע"ח וסגירתו בסך של 11,733,600 אלפי ₪.
ב. לאשר את עדכון המשאבים לתקציב תשע"ט כך שהתקציב הכולל לתשע"ט יעמוד על 496,031,12 אלפי ₪.