29/01/20

סגירת תקציב תשע"ט, ועדכון תקציב תש"פ – מסמך מס' 4641

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 29.1.20 הוצג בפני ות"ת עדכון וסגירת תקציב תשע"ט ועדכון תקציב תש"פ.

ות"ת מחליטה:

א.    לאשר  את עדכון תקציב תשע"ט וסגירתו בסך 12,039,622 אלפי ₪, העדכון כולל: תוספת ממשרדים, התאמות מול משרד האוצר לפי ביצוע בפועל וכן פירוט לגבי הפחתות שבוצעו.

ב.     לאשר  את עדכון המשאבים לתקציב תש"פ כך שהתקציב הכולל לתש"פ יעמוד על 12,782,768 אלפי ₪, העדכון כולל: תוספת משרדים עדכונים לגבי פרויקטים ממשיכים וכספים משוריינים משנים קודמות.

ג.     לאשר את השימושים בעודפים הלא מחויבים כמפורט בטבלה להלן:

שימושים מוצעים בתוספת הבלתי מיועדת ממשאבי תשע"ט לתקציב תש"פ
סעיף נושא סכום באלש"ח הערות
1.1.1 מרכיב ההוראה 9,871 ביום 18.4.16 נחתם הסכם קיבוצי שחל, בין היתר, על עובדים בדירוג עובדי מעבדה (ביוכימאים ומיקרו ביולוגים). ביום 15.8.16 נחתם הסכם על תוספת שכר עבור עובדי מעבדה זאת לאור ייחודיות האוכלוסיה. בהתאם להחלטת ות"ת מיום 25.7.18 התוספת תינתן בבסיס מודל התקצוב.
3.2.1.1 CERN 4,950 דמי החבר של מדינת ישראל ב-CERN נקבעים כפונקציה של גובה תקציב הארגון לשנה נתונה והתמ"ג היחסי של מדינת ישראל בהשוואה לתמ"ג המצטבר של כלל המדינות החברות בארגון. בשנת 2019 בעקבות גידולים הן בתקציב הארגון והן בתמ"ג היחסי של מדינת ישראל, גדלו דמי החבר שישראל נדרשת לשלם.
100.1 רזרבה כללית 42,877 מיועד לרזרבה הכללית
סה"כ 57,698