14/01/14

תיקון סדרי נוהל לעבודת ועדות המומחים התחומיות של המועצה להשכלה גבוהה – החלטת מועצה מיום 14.1.2014

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעה לעדכן את החלטת מל"ג מס' 584/12 מיום 10.12.2013, בדבר סדרי הנוהל לעבודת ועדות המומחים התחומיות, והיא החליטה להוסיף לסעיף 3 את התוספת שלהלן:

3.1.1.2    בקשה של מוסד לפתיחת תוכנית לימודים הכוללת במסגרתה הכשרה מעשית / התנסות / פרקטיקום תיבדק ע"י צוות בדיקה שיוכל לערוך, בין היתר, ביקורים במוסד ובמקומות     המיועדים להכשרה.

הנוהל המעודכן מובא כנספח להחלטה זו.

 

נספח להחלטה 638/12

סדרי נוהל לעבודת ועדות המומחים התחומיות של המועצה להשכלה גבוהה

 1. כללי
  1. ביום 11/1/2011 קיבלה המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") החלטה להקים וועדות תחומיות אשר יסייעו בייעול תהליכי בדיקת בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, בקשות להקמת מוסדות חדשים ובקשות למתן הסמכה לתכניות קיימות.
  2. השימוש בוועדות התחומיות נועד לסייע בייעול תהליך הבדיקות הנחוצות לשם פתיחת תכניות לימודים חדשות ולפתיחת מוסדות חדשים בפרק זמן שיפחת מ-12 חודשים. כמו כן, הוא נועד לסייע בייעול בדיקות להסמכה קבועה או זמנית לפחות 6 חודשים לפני סיום מחזור לימודים ראשון.
 2. ועדות תחומיות
  1. הוועדות התחומיות יוקמו ע"י המל"ג, על פי תחומים מוגדרים, כמפורט להלן:
   1. ועדות תחומיות הכפופות לוועדת המשנה של המל"ג למדעי החברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ושלוחות מחו"ל.
   2. ועדות תחומיות הכפופות לוועדת המשנה של המל"ג לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים מדויקים, פרה רפואי, מדעי החיים וחקלאות.
   3. ועדות תחומיות הכפופות לוועדת המשנה של המל"ג לחינוך, הוראה, רוח, אמנות, ומשפטים.
  2. תקופת כהונה
   חברי הוועדות התחומיות ימונו לתקופה של 3 (שלוש) שנים. ניתן יהיה להאריך את תקופת המינוי   בעד עוד 3 (שלוש) שנים נוספות בלבד. בעת מינוי חברי ועדה חדשים יש לנסות להבטיח המשכיות כך     שלא יוחלפו כל החברים במקביל.
  3. מינוי והרכב הוועדות התחומיות
   1. ועדה תחומית תהיה מורכבת מ-6 עד 20 חברים; מספר חברי הוועדה התחומית יקבע, בין היתר, בהתחשב בשכיחות התחום אליו שייכת התכנית או במגוון תתי ההתמחויות בהם עוסקת הוועדה התחומית.
   2. הרכב הוועדות התחומיות, כולל יושבי הראש, יובא למל"ג לאישור על ידי ועדת האיתור שאושרה על ידי המל"ג, המורכבת מסגן יו"ר מל"ג, יו"ר ות"ת והמנכ"ל, לאחר תהליך של איתור החברים בהתאם לקריטריונים שאושרו בוועדת המכרזים ולתהליך שאושר על ידה. לאחר אישור המל"ג להרכב האמור – המינוי ותשלום הגמול יובא לאישור ועדת המכרזים של המל"ג.
   3. בכל מקרה של הוספת או החלפת חבר בוועדות התחומיות יובא דבר השינוי בהרכב ע"י ועדת האיתור לאישור המל"ג ולאחריו, לאישור ועדת המכרזים.
   4. כל חבר בהרכב הוועדות התחומיות יחתום על הסכם התקשרות עם המל"ג.

    2.4מניעת חשש לניגוד עניינים
    2.4.1 חברי הוועדות התחומיות ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדות התחומיות לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו במסגרת תפקידם מטיפול בוועדות התחומיות בנושאים שבהם מעורבים גורמים הנמצאים        עימם    בקשר אישי או עסקי;
    2.4.2 לא יוכלו להיות חברים בוועדות התחומיות בעלי התפקידים במוסדות להשכלה גבוהה המפורטים להלן ובעלי תפקידים בגופים אשר מהותית ממלאים תפקידים דומים:
    2.4.3 חבר הוועד הפועל/הוועד המנהל/הדירקטוריון;
    2.4.4 חבר הוועדה המתמדת/חבר וועדת הקבע;
    2.4.5 נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
    2.4.6 דיקן פקולטה או דיקן מכללה או סגניהם*;
    2.4.7 דיקן סטודנטים;
    2.4.8 מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
    2.4.9 בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
    2.4.10 בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל, כמו ראש אגף כספים.
    2.4.11 חברי הוועדות התחומיות לא יטפלו במסגרת תפקידם בוועדות התחומיות ויימנעו מהשתתפות בדיונים אם הנושא הנדון עלול לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין,     במצב של ניגוד עניינים בין תפקידם לבין ענין אישי כהגדרתו להלן, או לבין תפקידם       האחר, לרבות בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.
    בסעיף זה –
    "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
    "קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.
    2.4.12 חתימת חבר על הצהרה למניעת ניגוד עניינים בהתאם לנוסח המקובל במל"ג/ות"ת, יהווה תנאי לכניסה לתוקף של מינויו.
    2.4.13 הוראות סעיף זה לעניין ניגוד עניינים יחולו גם על חבר חיצוני שימונה בהתאם לסעיף 2.3     להלן.
    2.4.14 ההתייחסות לסגני דיקאנים במסגרת החשש לניגוד עניינים, כפופה לבדיקה משפטית.

    2.5 סודיות
    2.5.1 חברי הוועדות התחומיות ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדות התחומיות וועדות המשנה של המל"ג, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות וכיו"ב ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל  המל"ג-ות"ת בלבד.
    2.5.2 הוראות סעיף זה לעניין סודיות יחולו גם על חבר חיצוני שימונה בהתאם לסעיף 3.2.3 להלן.

 3. תהליך הבדיקה של הוועדות התחומיות
  3.1  מינוי צוות בדיקה
  3.1.1 ככל הניתן, במהלך חודש הימים ממועד רישום בקשה לפתיחת מוסד/ תכנית במל"ג, ימנו יו"ר ועדת המשנה הרלוונטית ויו"ר הוועדה התחומית צוות בדיקה או סוקר מבין חברי הוועדה התחומית הרלוונטית, והבקשה תועבר אליהם/אליו. מובהר כי ההחלטה אם להעביר את הבקשה לצוות בדיקה או לסוקר תיעשה בהתאם לנהלי המל"ג לעניין זה.
  3.1.2 ההחלטה בדבר מינוי צוות בדיקה/ סוקר יחיד/ שני סוקרים – תתקבל בין היתר בהתייחס לוותק של המוסד מגיש הבקשה, למספר התכניות אותן הוא מלמד, לרמתו האקדמית של המוסד ולתחום הלימוד המבוקש.
  3.1.3 למען הסר ספק, בקשה של מוסד הפועל בהיתר (שאינו מוכר) לפתיחת תכנית תיבדק תמיד ע"י צוות בדיקה.
 • בקשה של מוסד לפתיחת תכנית לימודים הכוללת במסגרתה הכשרה מעשית/ התנסות/ פרקטיקום, תיבדק ע"י צוות בדיקה שיוכל לערוך בין היתר, ביקורים במוסד ובמקומות המיועדים להכשרה.
 • במקרים חריגים וככל שתתקבלנה שתי חוות דעת שליליות מטעמם של שני סוקרים שמונו, תוכל המועצה להחליט על הקמת צוות בדיקה לבדיקה נוספת של התוכנית, ככל שנוכחה שאין מקום לקבלת החלטה בהתבסס על שתי חוות הדעת. הרכב הצוות יכול שיכלול גם את הסוקר/ים.
 • במקרים בהם תתקבלנה שתי חוות דעת של סוקרים, האחת חיובית והשנייה שלילית, יתמנה צוות לבדיקה נוספת של התכנית. הרכב הצוות לא יכלול את הסוקרים שהגישו חוות דעת.

3.1.4 בהעדר הסכמה בדבר הוועדה התחומית המתאימה לבדוק את התוכנית, יועבר הנושא להחלטת ועדת המשנה הרלוונטית של המל"ג.
3.1.5 במקרים חריגים בלבד ובתת-תחומים בהם לא תוכלנה הוועדות התחומיות לתת מענה מקצועי, תוכל המל"ג, בהמלצת ועדת המשנה הרלוונטית, להקים ועדות מקצועיות אד- הוק לאותו הנושא. ועדות מקצועיות אלה יפעלו בהתאם לדרך עבודתן של הוועדות       התחומיות ויתמנו בין היתר, בהתאם לדיני המכרזים.
3.1.6 עדכון בכתב על העברת התוכנית לבדיקת צוות הבדיקה והרכבה או לבדיקת סוקר וזהותו – יימסר לחברי ועדת המשנה הרלוונטית של המל"ג.

3.2 הרכב צוות הבדיקה

 • כל צוות בדיקה יכלול 3 חברים לפחות, שתחום התמחותם רלוונטי לתחום התוכנית הנבדקת; מתוך חברי צוות הבדיקה ימונה יו"ר לצוות.
 • כל צוות בדיקה יורכב כך שייצג, ככל הניתן, את מגוון סוגי המוסדות להשכלה גבוהה.
 • במידת הצורך, ימליץ יו"ר הוועדה התחומית על מינוי חבר חיצוני לסיוע והדבר יובא לאישור ועדת המשנה הרלוונטית של המל"ג. במידה וועדת המשנה הרלוונטית של המל"ג תאשר את הוספת החבר החיצוני כאמור, שיתמנה בין היתר בהתאם לדיני המכרזים. החבר החיצוני יחתום על הסכם התקשרות עם המל"ג.

3.3 מניין חוקי

המניין החוקי הנדרש לישיבת צוות הבדיקה יהיה 3 (שלושה) חברים, וביניהם היו"ר. במקרים חריגים, ניתן לקיים ישיבה כאמור בהשתתפות 2 חברים ובהם היו"ר.

3.4 סיכום דיון ישיבת צוות הבדיקה

בכל ישיבה של צוות בדיקה, המרכז ירשום סיכום דיון שיכלול לפחות את הפרטים כלהלן:

 • שמות החברים שנכחו בישיבה;
 • שמות החברים שנעדרו מהישיבה;
 • שמות הנוכחים שאינם חברי הוועדה;
 • סדר היום;
 • עיקרי הדיון, שינוסחו כהמלצות הוועדה, או כסיכום הישיבה, או כמכתב המסכם את המלצות צוות הבדיקה יישלח למוסד כשהוא חתום על ידי חברי צוות הבדיקה, או כדו"ח הכולל את המלצות הצוות שיוגש לוועדת המשנה הרלוונטית.

3.5 עבודת צוותי הבדיקה

 • לעניין בקשות להיתר של מוסדות חדשים – צוות הבדיקה יידרש להגיש המלצתו, ככל הניתן, בתוך 6 חודשים מיום רישום הבקשה כאמור בסעיף 3.1.1 לעיל.
 • לעניין בקשות לפתיחת תכניות חדשות או להסמכה, במוסדות קיימים – צוות הבדיקה יידרש להגיש המלצתו, ככל הניתן, בתוך 4 חודשים מיום תחילת עבודת צוות הבדיקה.
 • היה ומגיש הבקשה לא ייענה לבקשות ולשאלות שיופנו אליו על ידי צוות הבדיקה במסגרת לוחות הזמנים אשר נקבעו על-ידי הצוות, ועל כן לא יתאפשר לצוות לסיים את עבודתו במסגרת לוחות הזמנים כמפורט בסעיפים 3.5.1-3.5.2 לעיל, יוחזר החומר למגיש הבקשה       והטיפול בבקשתו יסתיים. מגיש הבקשה לא יוכל להגיש את אותה הבקשה מחדש אלא          כעבור שישה חודשים.
 • ככל שנדרש, צוות הבדיקה יקיים דיון משותף עם מגיש הבקשה לעניין שינויים והתאמות בתכנית המוגשת. צוות הבדיקה ימנע, ככל שניתן, מתהליך ממושך של שינוי התכנית המבוקשת ובנייתה מחדש, ויתייחס לחומר שהוגש כפי שהוא.
 • ככל שנדרש, צוות הבדיקה יקיים ביקור אחד במוסד, מגיש הבקשה, בהרכב שיוחלט על ידו, כדי לעמוד על טיבה של הבקשה ועל היכולות האקדמיות של המוסד לעמוד בכללי המל"ג   ודרישותיו.
 • ככלל, צוות הבדיקה יעביר את הערותיו למגיש הבקשה פעם אחת בלבד.
 • במקרה של המלצה חיובית של צוות הבדיקה – המלצת צוות הבדיקה תובא לדיון בפני ועדת המשנה הרלוונטית של המל"ג, אשר תגבש את המלצתה למליאת המל"ג.
 • במקרה של המלצה שלילית של צוות הבדיקה – צוות הבדיקה יאפשר למגיש הבקשה
 • להגיש בקשה לדיון חוזר, פעם אחת בתוך חודש מיום קבלת ההמלצה ובטרם הבאתה לדיון בוועדת המשנה של המל"ג. ערעור על החלטת ועדת המשנה והמל"ג, תיעשה בהתאם לנהלי המל"ג וועדות המשנה, בעניין זה.
 • החלטת המל"ג תובא לידיעת המוסד.

3.6 תשלום גמול לחבר צוות בדיקה

 • התעריף לשעת עבודה לחבר צוות בדיקה יעמוד על 405 ₪ (כולל מע"מ).
 • החזר נסיעות לחבר צוות בדיקה יינתן רק לחבר ועדה המתגורר מעל 30 ק"מ ממקום קיום הישיבה ויחושב לפי מספר הקילומטרים שבין מקום מגוריו ומקום קיום הישיבה במכפלת השווי לכל ק"מ בהתאם להוראות החשכ"ל.
 • תשלום בגין ביטול זמן ישולם רק לחבר צוות בדיקה המתגורר מעל 100 ק"מ ממקום קיום הישיבה, ורק מהק"מ ה-50 (לכל כיוון) בתעריף של 40% מהתעריף לשעה בהתאם לסעיף 6.1 לעיל.
 • חבר צוות הבדיקה יהיה זכאי לתשלום גמול בעד ישיבה כמפורט לעיל אם אישר מרכז הוועדה התחומית והסמנכ"ל לעניינים אקדמיים כי החבר השתתף בישיבה כולה או רובה.
 • מובהר, כי התעריפים המנויים לעיל עשויים להשתנות בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה.

 

4. הוראות מעבר

ועדות מקצועיות שכבר החלו את תהליך בדיקת תכניות לימודים, תפעלנה בהרכבן הקיים עד שלב ההסמכה הקבועה. אם במהלך עבודה זו יתעורר הצורך בשינוי הרכב הוועדה המקצועית – כי אז יועבר הנושא לטיפול הוועדה התחומית הרלוונטית בהתאם לנוהל זה.