16/12/15

סדרת נושאים לדיון לקראת החומש – דיון 1 – התוכנית להרחבת ההנגשה למגזר הערבי

ות"ת דנה בהנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית בהתייחס לתכנית ולתוצאות התכנית בחומש הנוכחי וליעדים אפשריים לחומש הבא, ומחליטה כלהלן:
א. לקבוע יעדים ארוכי טווח להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית באופן הבא:

  • הגדלת שיעור הסטודנטים הערבים לתואר ראשון, כך שבשנת 2021 יהיה שיעורם 17% מקרב הסטודנטים לתואר ראשון.
  • עד שנת 2021 יעמוד שיעור הסטודנטים הערבים לתואר שני על 12%.
  • עד שנת 2021 יעמוד שיעור הסטודנטים הערבים לתואר שלישי על 7%.

ב. עמידה ביעדי התפוקה שפורטו לעיל תהיה בכפוף לתכנית הרב שנתית הבאה שתגובש למערכת ההשכלה הגבוהה ולאישורה על ידי המל"ג, ואשר תיושם החל מספטמבר 2016 .