17/02/16

סדרת נושאים לדיון לקראת תוכנית החומש – החלטות

  1. קידום למידה דיגיטלית ויציאה לקול קורא ראשון למוסדות מוכרים להשכלה גבוהה להעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר org העולמית:

ב-17.2.16 דנה ות"ת ב- קידום למידה דיגיטלית ויציאה לקול קורא ראשון למוסדות מוכרים להשכלה גבוהה להעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר edX.org העולמית ומעבירה למל"ג את המלצתה כדלקמן:.

1.1 ות"ת רואה חשיבות רבה בקידום משמעותי של הלמידה הדיגיטלית באקדמיה הישראלית בחומש הקרוב, ובסקירת האפשרויות הגלומות בה וביניהן:

1.1.1 כלי לשיפור איכות ההוראה בישראל, ולתרומה לגוף הידע המחקרי בנושא שימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות לצורך שיפור איכות ההוראה.

1.1.2  יכולת ליצור שיתופי פעולה בין-מוסדיים בישראל ביצירת קורסים ובהוראה, לאפשר התמחויות מוסדיות, ולחשוף מספר רב של סטודנטים למרצים מובילים.

1.1.3 הנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל וכן לפלחים רחבים של האוכלוסייה בעולם.

1.1.4 חיזוק וביסוס מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם בזירה הגלובלית ; הנגשת  הידע הישראלי לעולם בהתאם לכך, בחומש הקרוב יקודם הנושא בשני ערוצים מרכזיים:

1.1.4.1  עידוד פיתוח קורסים אקדמיים וחומרי למידה דיגיטליים, אשר יהיו פתוחים לקהל הרחב בעולם כולו.

1.1.4.2 השמת קורסים דיגיטליים על פלטפורמה לאומית עבור מדינת ישראל, אשר תשמש את המוסדות להשכלה גבוהה בקורסים אקדמיים מקוונים וחומרי למידה דיגיטליים בעברית, בערבית ובאנגלית.

1.1.4.3 מאחר שמדובר במיזמים חדשניים המצריכים תהליך של למידה ומגוון השימושים והפוטנציאל הגלום בהם ילכו ויתבהרו עם הזמן, כמו גם מגוון הסוגיות האקדמיות, הרגולטוריות והתקציביות אשר יעלו וידרשו התייחסות, יש מקום להמשיך ולעקוב אחר הנעשה בתחום, ללמוד אותו ולקבל החלטות בעטיו, ולפעול למיצוי הפוטנציאל הגלום בלמידה הדיגיטלית.

ות"ת ממליצה למל"ג  כי בהמשך תמונה ע"י מל"ג וות"ת ועדה מלווה אקדמית לנושא.

1.2 כצעד ראשון, ות"ת מאשרת יציאה משותפת עם "ישראל דיגיטלית" בקול הקורא המצ"ב להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה – (ראה נספח א' ) – קול קורא ראשון למוסדות מוכרים להשכלה גבוהה להעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים)  לאתר edX.org העולמית.

 

2. הצעה לתמיכה בהפקה ו/או הסבה של קורס מקוון במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת שיזכו בקול הקורא להעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר org העולמית

במסגרת הקול קורא הראשון מתוך סדרת קולות קוראים, כל מוסד להשכלה גבוהה יהיה רשאי להגיש הצעות להעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר edX.org העולמית, זאת במסגרת מיזם שמומן ונחתם בין ישראל דיגיטלית לבין חברת edX.

 

במסגרת התקשרותה של "ישראל דיגיטלית" מול edX, מחליטה ות"ת כי כלל המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה יוכלו להתמודד על העלאת קורסים מקוונים, העומדים בתנאי edX , לפלטפורמה ללא עלות נוספת מצידם, מעבר לעלות הכוללת שלקחה על עצמה ישראל דיגיטלית לשם כך.

 

בנוסף לכך, וכחלק ממדיניות ות"ת לעידוד פיתוחם של קורסים מקוונים לקראת החומש הבא, מחליטה ות"ת לתקצב סכום של עד 11 מיליון ₪  לטובת נושא זה, זאת כחלק מתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה וממדיניותה בהתייחס ליעדי החומש הבא.

 

המקור התקציבי לכך הינו התחייבות בסך של עד 5.5 מיליון ₪   מישראל דיגיטלית כמטשינג לתקציב זהה מתוך מקורות תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה, והכל במסגרת מדיניות תקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה ע"י הות"ת, באופן הבא:

 

  • קורס זוכה במוסד מתוקצב ע"י ות"ת להשכלה גבוהה יתוקצב עד לסכום של 400 אלף ₪ לכיסוי עלויות ההפקה.
  • קורס זוכה במוסד מתוקצב ע"י ות"ת להשכלה גבוהה המוסב מפלטפורמה קיימת לפלטפורמה של org יתוקצב עד לסכום של 100 אלף ₪ לכיסוי עלויות ההסבה.
  • קורס זוכה חדש או מוסב במוסד מתוקצב ע"י ות"ת להשכלה גבוהה, אשר יופק בנוסף להפקה בשפה האנגלית גם בשפה העברית או בשפה הערבית, יהיה זכאי לתקציב נוסף, בגובה של עד 150 אלף ₪ עבור הפקה מקבילה בשפה הנוספת.

בהתאם לאמור, תמיכת ות"ת עבור הפקת קורס עשויה להגיע לעד 550 אלף ₪.

החלטה זו תיכנס לתוקפה לאחר חתימה על סיכום תקציבי עם ישראל דיגטלית למטשינג, ויישומה מותנה בקבלת התקציב מישראל דיגטלית.

 

יודגש, כי השתתפות ות"ת בהפקת קורס מותנית בעמידת המוסד בתנאים הבאים:

 

  1. המוסד עמד בהתחייבויותיו בהתאם לקול הקורא ולהסכם עליו יחתום עם ישראל דיגיטלית.
  2. המוסד יעביר התחייבות להקצות תקן של עובד ייעודי לטובת הנושא שיועסק בלפחות חצי משרה, לתקופה של שלוש שנים לפחות מיום העלאת הקורס לedX, שימומן מתקציבו השוטף של המוסד.
  3. המוסד יציג דו"ח ביצוע כספי הכולל את ההוצאות בפועל כמפורט לעיל.