27/09/16

סוגיית הגורם המדווח למל"ג על יישום מתווה גרונאו לתוכניות החוץ-תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקבצים

  1. בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), , נמסר למועצה להשכלה גבוהה דיווח ראשוני מוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית על שאלה שהתעוררה לגבי סמכותה של ועדת ההיגוי המוסדית הפנימית במוסד, המוזכרת בהחלטת המל"ג מיום 27.10.2015 לגבי יישום דו"ח ועדת גרונאו לתוכניות החוץ תקציביות ע"י המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את הצעת-ההבהרה שגובשה בועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ומבהירה למוסדות להשכלה גבוהה כלהלן:

2.1        חלה חובה להקים וועדת היגוי מוסדית פנימית במוסד, שתהא אחראית לניטור כלל התוכניות המיוחדות ולעמידתן במתווה גרונאו, כאמור בהחלטת המל"ג.

2.2        ועדת ההיגוי המוסדית הפנימית תעביר את ממצאיה ומסקנותיה לגבי כלל התוכניות המיוחדות במוסד אותן היא מנטרת, לראשי המוסד להשכלה גבוהה (נשיא, רקטור).

2.3        ראשי המוסד להשכלה גבוהה אחראים להעברת הדיווח הכולל של עמידת המוסד במתווה גרונאו, אל המועצה להשכלה גבוהה, כאשר דיווח זה חייב לכלול גם את הדו"ח השנתי של ועדת ההיגוי המוסדית הפנימית לגבי כל אחת ואחת מהתוכניות המיוחדות הקיימות בו.

  1. הבהרה זו של המל"ג תועבר אל המוסדות להשכלה גבוהה בהקדם.