10/04/75

סוגיית המכללות לתואר ראשון – החלטת מועצה מיום 10.4.1975

 1. המועצה להשכלה גבוהה סומכת ידיה על המדיניות כי אין להקים אוניברסיטאות נוספות בארץ בשנים הקרובות.
 2. המועצה להשכלה גבוהה מבחינה בין 2 סוגי מכללות
  א. מכללה מוסמכת
  ב. מכללה על תיכונית
  כדי ליצור את המסגרת המשפטית למכללות הנ"ל המועצה להשכלה גבוהה ממליצה בפני הממשלה על תיקון סעיף 21ח'(א)  בחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח-1958. בסעיף 21ח'(א) במקום הכינוי "מכללה" יבוא הכינוי "מכללה מוסמכת" ולרשימת הכינויים המוגנים יוכנסו המכלים "מוסמך" ו"גבוה". הכינוי "השכלה גבוהה" או "חינוך גבוה" יושמטו.
  ב סעיף 21ח'(א) למלה " תתווסף המילה "מוסמכת" הסיפא של הסעיף והמילה "אקדמי" יושמטו והסעיף יכלול את המשפט הבא בלבד: הכינוי "מכללה מוסמכת" לא ישמש אלא למוסד על תיכון המעניק תואר "בוגר בלבד".
 3. מכללות מוסמכות המקבלות הכרה במסגרת חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח לא תהפכנה לאוניברסיטה (שהינה מוסד להשכלה גבוהה העוסק בהוראה לתואר ראשון, שני ושלישי במחקר)
  3.1  המועצה להשכלה גבוהה מחליטה כי לא תותר הקמת מכללה מוסמכת אלא אם פתיחתה עולה על צרכים חיוניים של המשק והחברה כגון: היא בעלת יחוד סגולי או מקצועי מוגדר (לדוגמא – הכשרת מורים) או שהיא ממוקמת באזור מרוחק ממרכזי האוכלוסייה ומרכזי הלימוד הגבוה.
  3.2  למסיימי מכללה מוסמכת יוענק תואר מיוחד בוגר מכללה מוסמכת (Bachelor of Accredited College). לתואר אשר שתתוסף הגדרה אשר תבטא את תחום העיסוק המוגדר כגון: "בוגר בהוראה", בוגר במוסיקה" (B.Mus; B.Ed. ) תארים אלה יהיו מוכרים על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה.
  3.3  בעלי תארים האמורים יוכלו להמשיך בלימודיהם לתואר האקדמי השני בכפוף לתנאי הקבלה באוניברסיטאות ולאחר השלמת דרישות שתקבענה ע"י המוסד להשכלה גבוהה אליו פונה המוסד.
  3.4  סוגיית התואר שיוענק על ידי המכללות הטכנולוגיות תדון בנפרד[1].
 4. הלימודים במכללה מניחה כי דירוג בעלי התואר האמור יהיה מקביל לסולם השכר האקדמי.
 5. קבלת ההיתר, ההכרה והאישור להעניק תואר יינתנו למכללה המוסמכת על ידי המועצה להשכלה גבוהה. הזכויות שתינתנה ע"י המועצה תהיינה מוגבלות למסלול לימודים או ליחידת לימודים מוגבלת הנידונה באותה עת במועצה וכל תוספת תהיה טעונה אישור המועצה להשכלה גבוהה.
 6. חיוני שלמכללות המוסמכות יהיה סגל מורים עצמאי . יש לעודד השתלבותם של מורים במשרות מלאות במכללות ויש לקבוע מסלול קידום אקדמי המתאים לאופייה של המכללה המוסמכת.
  1. שעות עבודתם של המורים במכללות המוסמכות ודרך חישובן תהיינה כמו של המורים ב"מסלול      המקביל" באוניברסיטאות (כיום יש שש עשרה שעות הוראה שבועיות).
 7. מוסדות להכשרת מורים (ראה פרק 9 מכללות להכשרת עובדי הוראה).
  7.1  מכללה מוסמכת לחינוך היא מוסד המכשיר עובדי הוראה לכל שלבי החינוך עד לכיתה י'.
  7.2  המכללה המוסמכת תוכל להקנות את התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) באחת משתי הדרכים הבאות:
  7.2.1     בצורה עצמאית לאחר שתורשה להקנות תואר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
  7.2.2     בשיתוף עם אוניברסיטה או בחסות ובפיקוחה, אחרי קבלת אישור המועצה להשכלה                                        גבוהה.
  7.3  המכהנים ומבניהם של הלימודים במכללה מוסמכת יותאמו ליעדיהם המיוחדים ויהיו ברמת הוראה של לימודי התואר הראשון באוניברסיטאות.
  7.4  במכללה מוסמכת, הלימודים במסלול לקראת תואר בוגר ימשכו ארבע שנים ויקנו את התואר "בוגר בהוראה"[2].
  הערות:
  א.   במסלול להכשרת מורים לקראת תואר "בוגר בהוראה" הוא המסלול לחטיבת הביניים , יהיה קורס ארבע שנתי בלבד ולא יהיו במסלול זה מורים מוכרים או בכירים.
  ב.   בנוסף לזה, במכללה מוסמכת יכולים להתקיים גם לימודים במסלולים דו ותלת שנתיים. מסלול למסלול יעבור רק מי שנתוניו המוקדמים והישגיו בלימודים ובעבודות ההוראה יתאימו לדרישות.
  ג.    1. לימודי השנתיים הראשונות יקנו את התואר "מורה (גננת) מוכר".
  2. לימודי השנה השלישית יקנו את התואר "מורה (גננת) בכיר (שם זמני).
  3. התואר של בוגר מכללה יינתן בסוף השנה הרביעית.
 8. ההכרה במכללה לחינוך בעלת מסלול המוביל לקראת תואר בוגר בהוראה תינתן בתנאים הבאים:
  8.1  המורים במקצועות העיוניים (עולל חינוך ומדעי העזר) מרכזי ההדרכה וכן מרכזי המקצועות או ה"חוגים, יהיו בעלי תואר שלישי או בעלי ת ואר אקדמי שני לפחות, או מוכרים כבעלי הישגים בשטח החינוך.
  8.2  המורים במקצועות האמנותיים והמעשיים ("הטכניים") וכן המדריכים הפדגוגיים יהיו בעלי תואר ראשון לפחות, או מוכרים כבעלי מקצועות בשטח התמחותם.
  8.3. תכניות הלימודים תתאמנה לתכליתן המיוחדות ותאושרנה ע"י המועצה האקדמית הארצית (כמופיע בסעיף 6).
  8.4  המוסד יצויד במעבדה להוראה בספריות ובכל ציוד אחר הדרוש ללימודים ברמה אקדמית.
 9. מועצה אקדמית ארצית, שמרביתה סגל אקדמי (שלפחות 2/3 מחבריו יהיו חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות ומיעוטו מהסגל האקדמי של המכללות) וחלקה אישים בכירים בתחום החינוך, תשמש כוועדת משנה של המועצה להשכלה גבוהה שתפקידה להמליץ בפני המועצה על הכרה במכללות המוסמכות לחינוך. המועצה האקדמית הארצית תפקח על המכללות, תאשר תכניות תקבע או תאשר את דרוג המורים והעלאתם בדרגה  וכיו"ב, וכן תשתתף  בפיקוח על המכללות שתפעלנה בשיתוף או בחסות של אוניברסיטאות (כאמור בסעיף7.2 למעלה).
 10. מוסדות לחינוך טכנולוגי[3]
  מוסדות על תיכוניים לחינוך טכנולוגי שיבקשו הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה ויימצאו ראויים לכך יוסמכו להעניק תואר הולם שיהיה שונה מהתואר המקובל באוניברסיטאות ועל כינויו יוחלט בישיבה נוספת.
 11. מכללות אזוריות[4]
  11.1            המועצה להשכלה גבוהה מחייבת קיומן של מכללות אזוריות כדי לאפשר מתן השכלה על תיכונית לתושבי אזורים מרוחקים.
  11.2            המועצה להשכלה גבוהה פונה למשרד החינוך והתרבות בבקשה לעבד מיפוי ארצי מחייב של מכללות אזוריות.
  11.3            המועצה להשכלה גבוהה מביעה משאלתה כי האוניברסיטאות תענקנה חסות אקדמית למסלול המעניק נקודות זכות אקדמיות במכללות שתלמידיהן יוכלו להתחיל בלימודיהם האקדמיים ולהשלים את לימודי התואר באוניברסיטה.

 

[1] המועצה מניחה כי דירוג בעלי התואר האמור יהיה מקביל לסולם השכר האקדמי

[2] ראה גם החלטות מועצה בעניין הכשרת עובדי הוראה פרק 9א'

[3] ראה פרק 8 לימודי תואר ראשון, מסלול לתואר בוגר בטכנולוגיה

 

[4] ראה פרק 13 – מכללות איזוריות