13/12/16

סוגית קביעת תנאי קבלה על ידי המועצה להשכלה גבוהה

בשיבתה ביום י"ג בכסלו תשע"ז (13.12.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.12.2016 בדבר סוגית קביעת תנאי קבלה על ידי המל"ג, בעקבות תגובות המוסדות, והיא מחליטה כלהלן:

  1. ככלל, סבורה המועצה להשכלה גבוהה כי האחריות על שמירת הרמה האקדמית, הכוללת תנאי קבלה ראויים לתוכניות הלימודים השונות, נתונה בידי המוסדות להשכלה גבוהה.
  2. יחד עם זאת, בכוונת המועצה להשכלה גבוהה לקבוע, בהתאם לשיקול דעתה, תנאי קבלה מינימאליים רוחביים בתחומים מסוימים לצורך הבטחת רמה מדעית נאותה, אשר יפורסמו ויחולו על כלל המוסדות. במסגרת זו:

2.1         המועצה תצא לתהליך של קביעת תנאי קבלה מינימאליים רוחביים בתחומים רלוונטיים. במהלך שנת הלימודים הנוכחית, המל"ג, לפי המלצת ועדת המשנה להכרה הסמכה ורישוי, תקבע לו"ז וסדרי עדיפויות לתהליך כאמור. בהתייחס לתחומים בהם יש דחיפות מיוחדת או קושי מיוחד במצב הקיים, כגון מנהל עסקים, פסיכולוגיה ומשפטים, בכוונת המועצה לקבוע תנאים עוד במהלך שנת הלימודים הנוכחית.

2.2         לכשיקבעו תנאי קבלה מינימאליים רוחביים בתחומים מסוימים ע"י המל"ג, הם יחולו על כלל תוכניות הלימודים המתקיימות כיום במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים אלה ויחליפו את תנאי הקבלה הפרטניים שנקבעו בעבר.

  1. במסגרת החופש האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה ואחריותם לשמירת הרמה האקדמית, שמורה להם הזכות לדרוש תנאי סף מחמירים מאלה שתקבע המל״ג.