27/01/16

סטטוס תוכנית ההבראה של האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים

בהתאם להצהרת האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים, כי היא צפויה לעמוד באבן הדרך התקציבית לשנה"ל תשע"ה, ובהתאם לעמדת הלשכה המשפטית במל"ג/ות"ת לפיה התקדמות נושא ההפרדה התאגידית של המוסד נעשה באופן המניח את הדעת, מאשרת ות"ת להתנות את מענק ההבראה לתשע"ה על סך 0.5 מיליון ₪ בעמידה באבן הדרך התקציבית בלבד, ולפיכך יזוכה המוסד בתשע"ה.

 

ות"ת מנחה את המוסד להביא לביצוע מלא של ההפרדה התאגידית,  אשר מהווה אבן דרך מהותית לעמידה בתכנית ההבראה, עד לסוף שנת 2016.

תשלום מענק ההבראה לשנה"ל תשע"ו על סך 0.5 מיליון ₪ המהווה את הפעימה האחרונה של רכיב הסיוע החד פעמי מות"ת, יותנה בעמידה מלאה באבני הדרך, הן בפן התקציבי והן בביצוע מלא של ההפרדה התאגידית עד סוף שנת 2016.