25/11/15

סטטוס תוכנית ההבראה של שנקר – הנדסה. אמנות. עיצוב

בהתבסס על הדיווח המקיף שקיבלה ות"ת מהצוות המקצועי בנושא עמידת שנקר באבני הדרך של תכנית ההבראה, ולאחר שעודכנה בעמדת הנהלת המוסד בנושא, קיימה ות"ת דיון בנושא והיא מחליטה כלהלן:

  1. לדחות את תשלום יתרת מענק ההבראה שתוקצב בתשע"ה (500 אלפי ₪).
  2. ות"ת רואה בחומרה את חריגת המוסד מתוכנית ההבראה, אשר כללה השקעה חריגה ברכוש קבוע בשנים תשע"ג ו-תשע"ד בהיקפים משמעותיים, ללא גיבוי תקציבי וללא קבלת אישור ות"ת חרף מצבו הפיננסי. ות"ת מציינת בפני המוסד כי בהתאם להנחיות ות"ת עליו לקבל אישור מראש עבור כל עסקה כלכלית משמעותית החורגת מתכנית ההבראה.
  3. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לדווח לה על, המצב הפיננסי של המוסד, במהלך המחצית הראשונה של שנה"ל תשע"ו (ולאחר קבלה וניתוח, של הנתונים הסופיים של שנה"ל תשע"ה),  על מנת להחליט לגבי המשך הטיפול ביישום תכנית ההבראה מול המוסד.
  4. ות"ת חוזרת ומדגישה בפני המוסד, את החשיבות בעמידה ביעדי תכנית ההבראה, ובפרט צמצום הגירעון הצבור, לטובת המשך פעילותו התקינה של המוסד.