26/12/18

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לנושא הבינלאומיות

בישיבתה ביום 26.12.18 קיבלה ות"ת את הודעתו של פרופ' אלי פולק שהוא פורש מחברותו בוועדת ההיגוי לנושא הבינלאומיות. בהינתן שבוועדה יוותרו 11 חברים ללא פרופ' פולק מחליטה ות"ת לאשר את הרכב הוועדה.