26/12/18

עדכון תקנוני תוכניות המלגות למצטיינים

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4418

בישיבתה ביום 26.12.18 דנה ות"ת בעדכון תקנוני המלגות למצטיינים והיא מחליטה כי החל מתש"פ תקנוני תוכניות מלגות המצוינות של הות"ת יעודכנו ויצויין בהם כי : "המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות (כולל כעוזרי הוראה", "ועבודות אחרות") בהיקף שלא יעלה על 8 שעות עבודה שבועיות, ובתנאי שעבודתם רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר. עבודתו של המלגאי כאמור תהיה בשכר עבודה מלא (הנפרד מהמלגה) , בגינו ישולם מס הכנסה כדין.