26/12/18

פעילות ישראל בגלאי אטלס שב-CERN: חידוש הסכם החברות בגלאי ATLAS והשתתפות ישראל בפרויקט שידרוג הגלאי ATLAS

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4420.

בישיבתה ביום 26.12.2018 דנה ות"ת בנושאים שונים הקשורים בפעילות ישראל בגלאי ATLAS שב-CERN. ות"ת מודה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, לוועדה לאנרגיות גבוהות, בראשות פרופ' אליעזר רבינוביץ, על מעורבותן בנושא, ומודה לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' אקהרד אלסן על עבודתה בבדיקת ובהערכת מעורבותה המדעית והטכנולוגית של האקדמיה הישראלית בפרויקט שדרוג הגלאי ATLAS.
בהמשך להמלצות שהוצגו בפניה ולדיון שהתקיים מחליטה ות"ת:

1. לתקצב את דמי החבר של מדינת ישראל בגלאי ATLAS לשנים 2023-2019 עד לסך של 265 אלף פרנק"ש בשנה (הגדלה של 64 אלף פרנק"ש בשנה בהשוואה לדמי החבר בשנים 2018-2015).

2. בנוסף לדמי החבר בגלאי ATLAS, מחליטה ות"ת לתקצב את חלקה של מדינת ישראל בבניית קרן משותפת (Common Fund) המיועדת למימון תשתיות, מתקנים, חוזי שירותים ועוד, הצפויים לשרת את כלל הפרויקטים המצויים תחת המטריה הרחבה של השלב השני בפרויקט שדרוג הגלאי אטלס (Phase-II Upgrade), עד לסכום חד-פעמי של 42 אלף פרנק"ש. השתתפות ות"ת בסעיף זה תמומן מעודפי סעיף ה-CERN בתשע"ח.

3. בהמשך להצעת התקציב שהגישה הקבוצה הישראלית לוועדת הבדיקה הבינלאומית העומדת על כ-7,000 אלפי פרנק"ש ולהמלצות הצוות המקצועי ות"ת מחליטה להשתתף בעלויות קבוצת המחקר בשלב ב' של שדרוג הגלאי ATLAS עד לסכום של 4,000 אלפי פרנק"ש מתוך סך העלויות, בכפוף לתנאים הבאים:
3.1 השתתפות ות"ת תיפרס על פני השנים 2028-2019.
3.2 קבלת התחייבות האוניברסיטאות המעורבות בפרויקט למימון מלוא עלויות התקציב שהן מעבר להשתתפות ות"ת שלעיל ולא פחות מסך 3,000 אלפי פרנק"ש בהתאם להצעת התקציב שהוגשה לוועדת הבדיקה.
3.3 במקרה שעלויות הפרויקט יהיו נמוכות מסך 7,000 אלפי פרנק"ש, ימומן הסכום בהתאם לחלקוה הבאה: 4/7 מהסכום ימומנו ע"י ות"ת ו-3/7 ע"י המוסדות.
3.4 היות שמדובר בפרויקט ארוך טווח, החשוף מבחינה תקציבית לשינויים בעלויות הרכיבים השונים המרכיבים אותו, מחליטה ות"ת כי במהלך תשפ"ג יבחן הצוות המקצועי את מצבו התקציבי של הפרויקט ויציע, ככל שיידרש, הצעה לעדכון התקציב ולעדכון תכנית מימונו.

4. ות"ת מבקשת מראש הוועדה לאנרגיות גבוהות, פרופ' אליעזר רבינוביץ, לסייע בפניה לאוניברסיטאות במטרה לקבל את הסכמתן להסדר שלעיל ולקבוע את חלוקת ההשתתפות ביניהן, את פריסת ההשתתפות הרב-שנתית וכן לסייע בסיכום היבטים שונים לגבי שימושי תקציב הפרויקט. עבודה זו תעשה בתיאום עם הצוות המקצועי בות"ת והמלצותיה יובאו לאישור יו"ר ות"ת.

5. ההסכם יועבר לאישור הצוות המקצועי בות"ת לצורך בדיקתו בהיבטים הנוגעים להשתתפות ות"ת, לרבות גידור מחוייבות ות"ת מכח ההסכם.