26/12/18

אישור הרכב ועדת ההיגוי לנושא תשתיות מחקר

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4423.

בישיבתה ביום 26.12.2018 דנה ות"ת בהרכב ועדת היגוי לנושא תשתיות מחקר וזאת בהמשך להחלטת ות"ת ע"ח/163 מיום 25.7.2018 בה אימצה ות"ת את המלצות צוות המומחים לתשתיות מחקר והחליטה על הקמת ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר, ובהמשך להחלטת ות"ת ע"ט/18 מיום 31.10.2018 בה אושר תקנון ועדת ההיגוי, מחליטה ות"ת על אישור ההרכב הבא של ועדת ההיגוי לנושא תשתיות מחקר שהובא בפניה:
פרופ' אישי טלמון, חבר ות"ת – יו"ר
פרופ' יובל גרעיני, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר-אילן – חבר
פרופ' רועי מוכמל, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב – חבר
פרופ' חיים סידר, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית – חבר