26/12/18

פרויקטים בפיתוח פיזי ומעונות: בקשת HIT המכון הטכנולוגי חולון להקים מעונות סטודנטים

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4425.

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 26.12.18 דנה ות"ת בבקשת המכון הטכנולוגי חולון לבנות מעונות סטודנטים . בהמשך להחלטת ות"ת מיום 22.2.2017 בנדון, הואיל שהמוסד החליט שלא להתקשר ללא מכרז עם חברת סולל ובונה אלא לצאת למכרז לצורך בחירת יזם שיקים את הפרויקט מחליטה ות"ת לאשר למכון הטכנולוגי חולון את פרוייקט המעונות כפי שהוצע במכתבם מיום 19.11.2018 וזאת באמצעות מכרז לבחירת יזם לבניית הפרוייקט בשיטת BOT בכפוף לתנאים שלהלן:
1. יוקם מבנה מעונות בהיקף של כ-16,000 מ"ר מעל הקרקע הכולל 472 מיטות ובעלות כוללת הנאמדת בכ-139 מיליוני ₪.
2. המכון הטכנולוגי חולון יעביר ליזם שייבחר במסגרת המכרז סך של 28.39 מיליוני ₪ כהשתתפות בעלויות ההקמה כאשר השתתפות ות"ת מתוך סך זה תעמוד על סך של 12.39 מיליוני ₪ בהמשך לנתח התקציבי שאושר ביום 23.11.2016 והיא תינתן בכפוף לעמידה בהנחיות ות"ת להקמת מעונות כמפורט בנספח א'.