26/12/18

פרויקטים בפיתוח פיזי ומעונות – בקשת המרכז האקדמי לב להרחבת מבנה אקדמיה ע"ש בירן

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4427.

בישיבתה ביום 26.12.2018 קיבלה ות"ת דיווח כי לא נדרשת בשלב זה למרכז האקדמי לב הלוואה תקציבית להקמת מעונות הסטודנטים וכמו כן המרכז האקדמי לב לא יוציא לפועל את הוספת הקומה בבניין וויילר על כן ות"ת מחליטה לעדכן את החלטתה כדלהלן:

1. ות"ת מעדכנת את ההחלטה מיום 25.4.2018 בנושא פרויקט המעונות של המרכז האקדמי לב כך שלא תוקצה הלוואה תקציבית לטובת בינוי מעונות הסטודנטים ומלוא הפרויקט ימומן מתוך ממקורות המכללה.
2. ות"ת מבטלת את החלטתה לתקצוב בניין וויילר מאחר שלא התקבל היתר בנייה ומאשרת כי הסכום יוסט לתקציב הכללי שיועד למוסד בפיתוח פיסי לחומש הנוכחי.
3. לאור כך שהמוסד לא ינצל את הסכום שיועד עבור הלוואה תקציבית ומאחר שלא יוציא לפועל את הוספת הקומה על בניין וויילר ות"ת מחליטה כי התקציב ששוריין לנושאים אלו בסך 2.7 מיליוני ₪ יחזור לתקציב הכללי שיועד למוסד לפיתוח פיסי כך שיעמוד על סך של 9.6 מיליוני ₪.
4. בנוסף דנה ות"ת בבקשת המכללה להרחיב את מבנה אקדמיה ע"ש בירן ולהוסיף בו שתי קומות בהיקף של כ-900 מ"ר והחליטה כי אין מניעה לאשר הבקשה בכפוף לתנאים שלהלן:
א. בניה בשטח של 901 מ"ר ברוטו בעלות כוללת של כ-8.9 מיליוני ₪.
ב. סך השתתפות ות"ת בפרויקט היא 3.454 מיליוני ₪, נתונה במחירי יולי 2011 וקפואה במחירים אלו.
ג. השתתפות ות"ת תינתן בכפוף לתנאים שלהלן.

5. מימון יתרת עלות הבניה בסך של כ-5.4 מיליוני ₪ מתרומת ישראל בירן.

6. באחריות המרכז האקדמי לב לממן את מלוא ההוצאות השוטפות לתפעול ותחזוקת המבנה מתקציבו השוטף תוך שמירה על איזון תקציבי.