26/12/18

פרויקטים בפיתוח פיזי ומעונות – בקשת האוניברסיטה העברית להרחבת מבנה למשפטים

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4428.

בישיבתה ביום 26.12.2018 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לתוספת בניה מעל בניין הירש בקמפוס הר הצופים והחליטה לאשר את הפרויקט בכפוף לתנאים דלהלן:
1. אישור להרחבת מבנה למשפטים בהיקף בנייה של 1,500 מ"ר מתוך כך 750 מ"ר יבנו ברמת שלד ומעטפת, בעלות הנאמדת ב-12.5 מיליוני ₪.
2. האישור מותנה במימון מלא של הפרויקט מתרומות, כמפורט להלן:
• כ-8 מיליוני ₪ מתרומת מישאל חשין.
• כ-2.6 מיליוני ₪ מתרומת ג'יימס שאשא.
• כ-0.73 מיליוני ₪ מתרומת קרן סרג' אזריה.
• כ-0.25 מיליוני ₪ מתרומת קרן אובול.
• כ-0.8 מיליוני ₪ מתרומת צ'רלס פוקס.
• כ-0.12 מיליוני ₪ מתרומת משפחת קפלין.
3. אישור ות"ת הינו בכפוף להתחייבות האוניברסיטה העברית לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-183 אלפי ₪ בשנה מתקציבה השוטף ללא פגיעה באיזון התקציבי ובהסכם ההבראה.