23/01/19

סיום ההתקשרות עם החברה למסחור ידע במכללות- סנה רוזטה – מסמך מס' 4440

ביום ה-23.1.19 דנה ות"ת בשאלת סיומו של הסכם ההתקשרות עם החברה למיסחור ידע במכללות – סנה רוזטה
איי פי .
ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי והליווי של החברה למסחור ידע במוסדות להשכלה גבוהה בנושא. בהתאם להמלצת הוועדה , ולאור מחלוקות קיימות בין המל"ג לחברה על היבטי המסחור הקיימים, ולאור בקשות חוזרות מצד החברה לקבלת גמישות בכללי המסחור הקבועים בהסכם ההתקשרות, ולאור מיצוי מרבית כספי השתתפות המדינה בהוצאות התפעול השוטף של החברה, מחליטה ות"ת על סיום ההסכם בין מל"ג לחברה בהסכמה על פי נוסח ההסכם שהוצג בפניה על בסיס העקרונות הבאים:

1. ההסכם שבין חב' סנה ומל"ג יבוא לידי סיום באופן מיידי.
2. חב' סנה רוזטה אי. פי, תמשיך לעסוק במסחור ידע למוסדות לפחות עד לחודש אפריל 2021, ללא מעורבות ופיקוח של המל"ג . מוסדות אשר יבחרו למסחר ידע באמצעות חברת סנה, יוכלו להמשיך וליהנות בלעדית מכספי השתתפות שהמדינה העמידה לטובת הוצאות קניין רוחני עד אפריל 2021, בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם המקורי ועד למיצוי התקציב שיועד לנושא. כספי ההשתתפות יועברו ממל"ג ישירות למוסדות.
3. הערבויות שהפקידו חב' סנה ומי מטעמה בידי מל"ג יוחזרו להם, ובמקום זאת, תנאי לזכאות מוסד לקבלת כספי השתתפות המדינה בהוצאות קניין רוחני הוא אישור המוסד כי יש בידו את הבטוחות המתאימות מאת חב' סנה להבטחת מיסחור הידע של חברת סנה כלפיו.
4. למל"ג ולחב' סנה ומי מטעמם אין טענות ותביעות נוספות זה כלפי זה.
5. המל"ג תעביר לחב' סנה את התשלומים אשר אושרו ע"י ועדת ההיגוי בגובה כ-1.27 מיליון ₪, וכן את יתרת התשלומים בגין השתתפות בהוצאות תפעול לשנים 2018-2017 ובגין השתתפות בהוצאות קניין רוחני ל-2018 בגובה 0.75 מיליון ₪ בהתאם לכללי התשלום שחלו בהסכם המקורי.

כמו כן, מחליטה ות"ת כי ועדת היגוי וליווי של החברה למסחור ידע במוסדות להשכלה גבוהה תמשיך להפעיל באמצעות הוועדה מנגנון פיקוח ומעקב אחר השימוש שיבצעו המוסדות בכספי השתתפות המדינה בהוצאות קניין רוחני באמצעים הבאים:
א. יועבר לוועדה דיווח רבעוני על השתתפות בהוצאות קניין רוחני של מוסדות אשר בחרו למסחר ידע באמצעות חברת סנה.
ב. הוועדה תתכנס פעם בשנה, מיום החתימה על סיום ההתקשרות לדון בביצועי המוסדות.
ג. הוועדה תוכל להתכנס טרם המועד שנקבע בהתאם לבקשת חברי הוועדה וזאת במידה ובדיווחים הרבעוניים יעלו נושאים המצריכים דיון דחוף.
יו"ר ות"ת ומנכ"ל מל"ג/ות"ת יחתמו על ההסכם בהתאם לעקרונות דלעיל.