30/04/20

סיום הליך הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 10605א'  לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה ונכללות במסמך זה, כמפורט להלן:

  • תוכניות שמומלץ לאשר – ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
  • תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן – ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
  • תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון עקרוני ידונו על ידי הצוותים המקצועיים של ות"ת/מל"ג ויובאו לדיון בוות"ת ובמל"ג כמקובל.
  • בדומה לתוכנית הרב שנתית כולה, המועד האחרון להגשת תוכניות הלימודים המלאות שאושרו להגשה במסמך זה, הוא עד סוף תשפ"א.