25/03/20

סיום הליך תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב

בישיבת ות"ת מיום 25.3.2020 מחליטה ות"ת לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4689  לגבי התכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה ונכללו במסמך זה המצ"ב להחלטה, כמפורט להלן:

  • תכניות שמומלץ לאשר את הגשתן – ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
  • תכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן – ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התכנית המלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
  • תכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון עקרוני ידונו על ידי הצוותים המקצועיים של ות"ת/מל"ג ויובאו לדיון בות"ת ובמל"ג כמקובל.