25/03/20

סיום הליך תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב

היו"ר: למען הסדר הטוב מסכמת את הערות החברים לגבי התוכניות הספציפיות:

 1. תואר ראשון במדעים קוואנטיים באוניברסיטת חיפה – לא מאשרים לאוניברסיטת חיפה הגשה ובמקביל מציעים בשלב זה מסלול בתחום במסגרת חוגים קיימים ורלוונטים.
 2. תואר ראשון ביזמות וחדשנות באוניברסיטת בן גוריון בנגב ובשנקר – תערך בדיקה נוספת לגבי תוכניות דומות בעולם.  סוכם כי הצוות המקצועי יעדכן את חברי ות"ת בממצאי הבדיקה באמצעות המייל ותתקיים הצבעה בעניינן באמצעות המייל כפי שסדרי הנוהל של ות"ת מאפשרים במקרים חריגים.
 3. תואר ראשון במדעי הרוח והחברה החישוביים באוני' בן גוריון –לאשר תוך הוספת נימוק לגבי חשיבות הנושא לקידום מדעי הרוח.
 4. ייעוץ חינוכי בתל חי נוסיף את הערותיה של החבר/ה וההמלצה ללא שינוי, כפי שמציע הצוות המקצועי.
 5. תואר ראשון במשאבי אנוש ויעוץ ארגוני במכללת צפת – נרשום את הערות החבר/ה לגבי הצורך בתחום בצפון.
 6. תיקונים במכללת גורדון ודוד ילין – מחיקת תואר שני המופיע פעמיים במספר תוכניות.

בישיבת ות"ת מיום 25.3.2020 מחליטה ות"ת לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4689  לגבי התכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה ונכללו במסמך זה המצ"ב להחלטה, כמפורט להלן:

 • תכניות שמומלץ לאשר את הגשתן – ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
 • תכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן – ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התכנית המלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
 • תכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון עקרוני ידונו על ידי הצוותים המקצועיים של ות"ת/מל"ג ויובאו לדיון בות"ת ובמל"ג כמקובל.

 

תוצאות הצבעה:

5 בעד – פה אחד

 

בהתאם לסעיף 2 המופיע בסיכום יו"ר ות"ת לעיל בענין לימודי היזמות לתואר ראשון שהוצעו ע"י אוניברסיטת ב"ג ומכללת שנקר, להלן ממצאי הבדיקה כפי שהועברו לחברי ות"ת באמצעות המייל  ביום 5.4.20.  התקיימה הצבעה באמצעות המייל כפי שסדרי הנוהל של ות"ת מאפשרים במקרים חריגים.

 

נציין כאן כי לוח הזמנים העומד לרשותנו הצריך הצבעה באמצעות המייל מכיוון שהמלצות ות"ת כפי שאושרו על ידה ביום 25.3.20 (החלטה מס' תש"פ/56)  צפויות לעלות לדיון בישיבת פורום יושבי הראש של הוועדות התחומיות של המל"ג שאמור להתכנס ביום 20.4.20 וישיבת ות"ת הבאה מתוכננת לאחר מועד זה ב – 27.4.20.

נכון למועד כתיבת הפרוטוקול, ישיבת המל"ג צפויה להתקיים ב – 30.4.20 ונוכח לוח זמנים זה, ועל מנת לא לעכב את יתר המוסדות בשל שתי התוכניות הללו, ביקשנו לקיים את ההצבעה לגבי שתי הצעות אלו באמצעות המייל על פי סעיף 1.10 לסדרי הנוהל של ות"ת, זאת בהתאם להצעת ההחלטה שנדונה בישיבה זו ומפאת הנסיבות הקשורות בהתפשטות נגיף הקורונה בגינן לא ניתן לכנס ישיבת ות"ת ולאור דחיפות העניין כפי שפורט.

נדגיש כי בהתאם לקבוע בסדרי הנוהל, יו"ר ות"ת ומנכ"ל המל"ג נתנו את אישורם להליך של קבלת החלטה כאמור, בהתבסס על המלצת הצוות המקצועי כי מדובר במקרה דחוף וחריג כאמור לעיל.

להלן עיקרי הממצאים באשר להתכנותו של תואר ראשון בחדשנות ויזמות:

 1. התוכניות היחידות לתואר ראשון מלא ביזמות וחדשנות מתקיימות במרכז הבינתחומי ובמכללה האקדמית לישראל – שניהם מוסדות שאינם מתוקצבים ואינם מתוכננים ע"י ות"ת. שתי התוכניות הללו הן תוכניות דו-חוגיות. בבינתחומי למשל, מדובר בשילוב של לימודי יזמות עם לימודי מדעי המחשב, כלכלה או מנע"ס. מניחה שבתאוריה בשנקר יכלו לימודי יזמות להשתלב עם לימודי עיצוב – הבעיה היא רק שלימודי עיצוב הם 4 שנתיים וכוללים 160 נ"ז ואין לימודי עיצוב שהם דו-חוגיים. כמובן שגם לימודי ההנדסה בשנקר הם חד-חוגיים וכוללים 160 נ"ז.  גם במכללה האקדמית לישראל, לימודי יזמות הם לימודים דו חוגיים ושם הם משתלבים בדר"כ עם התחומים הרכים יותר שהמכללה מציעה. באוניברסיטת ב"ג הבעיה הזו פחות רלוונטית מכיוון שהמוסד הציע את התוכנית כתואר ראשון דו חוגי ויש מספיק חוגים במוסד שאיתם ניתן לשלב את הלימודים הללו.
 2. לגבי מה שקורה בעולם – ממה שמצאנו עד כה, מרבית התוכניות בעולם מתקיימות עדיין ברמת התואר השני. כן מצאנו תוכניות ספורות גם ברמת התואר הראשון אולם הרב הבולט הוא ברמת התואר השני. התחום הוא גם בדר"כ חלק מלימודי בתי הספר/ מחלקות למנע"ס.

 

נוכח הנימוקים הללו, אנו רואים לנכון להמליץ לות"ת כדלהלן:

 1. להציע לשנקר להוסיף התמחות בחדשנות ויזמות במסגרת לימודי התואר השני בהנדסת תעשייה וניהול בדומה להתמחויות האחרות שיש להם במחלקה – ניהול חדשנות דיגיטלית וניהול חדשנות ארגונית.
 2. מאחר והמל"ג כבר אישרה בעבר קיומן של תוכניות לתואר ראשון דו חוגי בחדשנות ויזמות, אנו ממליצים לאשר לאוניברסיטת ב"ג את בקשתה להגשת תוכנית לתואר ראשון דו חוגי בחדשנות ויזמות.

 

בהמשך לישיבתה מיום 25.3.20 וכחלק מהדיון במסמך 4689 והבירורים שנתבקש הצוות המקצועי לבצע בענין התוכניות לתואר ראשון ביזמות וחדשנות, ממליצה ות"ת למל"ג כדלהלן:

 1. להציע לשנקר להוסיף התמחות בחדשנות ויזמות במסגרת לימודי התואר השני בהנדסת תעשייה וניהול בהתאם לנוהל הוספת מסלול/מגמה/חטיבה (החלטת מל"ג כפי שעודכנה ביום 13.5.2014).
 2. לאשר לאוניברסיטת בן גוריון להגיש את התוכנית לתואר ראשון ביזמות וחדשנות.

עקב הנסיבות הקשורות בהתפשטות נגיף הקורונה בגינן לא ניתן לכנס ישיבת ות"ת ולאור דחיפות העניין, החלטה זו התקבלה עפ"י סעיף 1.10 לסדרי הנוהל של ות"ת וההצבעה נערכה באמצעות הדוא"ל.

תוצאות הצבעה:

5 בעד – פה אחד