24/09/19

סיום הפעילות של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

לאחר שקבלה סקירה מפורטת ולאור כלל המסמכים שהוצגו בפניה בנוגע להליך המתקיים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בתיק פר"ק 8272-09-19 בעניין המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה בע"מ, ולאחר ששמעה המל"ג את בעלי התפקיד שמונו מטעם בית המשפט במסגרת ההליך האמור, את ב"כ הסגל האקדמי והסגל המינהלי במכללה, את נציג הסטודנטים ואת נציגי המוסדות להשכלה גבוהה שהציגו את ההצעות שהובאו בפני בעלי התפקיד ובפני בית המשפט להמשך פעילות המכללה ולאחר שהובא בפניה דו"ח מספר 4 של בעלי התפקיד הכולל הצעה חדשה לקליטת הסטודנטים והסגל בארבעה מוסדות (להלן: המתווה), מחליטה המל"ג  בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019)  כדלקמן:

1. המועצה מברכת על התגייסותם של המסלול האקדמי של המכללה למינהל, המרכז האקדמי פרס, המרכז האקדמי למשפט ועסקים והקריה האקדמית אונו (להלן: המוסדות המציעים) ועל הגשת מתווה משותף ומוסכם להעברת הפעילות של המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה (להלן: מל"א) וקליטת הסטודנטים והסגל האקדמי שלו, אותו מקבלת המועצה בכפוף למפורט להלן.

2.         בהתבסס על המתווה ולשם יישומו, ולאחר כניסתו לתוקף, תוענקנה ההסמכות שהוענקו למל"א, בהתאם לתנאים שנקבעו בהן, ולמשך תקופה זמנית של שנתיים (עד ליום 1.10.2021), כדלקמן:

א.  המסלול האקדמי של המכללה למינהל יוסמך להעניק:

·        תואר ראשון בחינוך

·        תואר שני בייעוץ חינוכי

ב.  הקריה האקדמית אונו תוסמך להעניק תואר שני בחינוך

ג.   המרכז האקדמי למשפט ועסקים יוסמך להעניק:

·        תואר שני במינהל עסקים עבור הסטודנטים הרשומים במל"א נכון למועד החלטה זו בלבד. המוסד אינו רשאי לרשום סטודנטים חדשים, זאת בהתאם להחלטת מל"ג מיום 11.4.2019.

·        תואר ראשון בפסיכולוגיה

·        תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית

·        תואר ראשון במינהל מערכות בריאות

·        תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית

·        תואר ראשון במינהל עסקים במסגרת ההסמכה הקיימת במוסד

ד.  המרכז האקדמי פרס יוסמך להעניק:

·        תואר ראשון בניהול משאבי אנוש

·        תואר ראשון בניהול מערכות מידע

3.         לאחר כניסת המתווה לתוקף, תסתיים ההכרה במל"א כמוסד להשכלה גבוהה.

4.         לאור מדיניותה בדבר החשיבות שבקיום לימודים בתוך הקמפוס הראשי של המוסדות ובנסיבות העניין, על המוסדות המציעים לקיים את תוכניות הלימודים שתועברנה אליהם בתוך הקמפוסים הראשיים שלהם החל מכניסת המתווה לתוקף.

5.         כניסת ההחלטה לתוקף מותנית באלה:

א.  על המוסדות המציעים להבטיח זהות ברמה האקדמית של התוכניות שתועברנה

     אליהם ועליהם להעביר את התוכניות “AS IS”.

ב.  לצורך הבטחת איתנותם הפיננסית של המוסדות המציעים, המוסדות ימציאו          אישור רוה"ח של המוסד לפיו המצב הכלכלי והפיננסי של המוסד הינו איתן            ומאפשר לו לקלוט את הפעילות המוצעת באופן המוצע, ללא כל חשש ומבלי שהדבר עלול לפגוע באיתנות המוסד. על האישור גם לפרט את רמת האיתנות הפיננסית ועל סמך מה נטענת רמת האיתנות הפיננסית.

6.         לצורך הארכת ההסמכה לאחר תקופת ההסמכה הזמנית, יגישו המוסדות, בראשית שנה"ל תשפ"א, בקשה להארכת ההסמכה שתיבדק בהתאם לנהלי המל"ג וות"ת.

7.         הנושא יובא בפני ות"ת בישיבתה מיום 25.9.2019, בנושאים שתחת אחריותה.

8.         הצוות המקצועי במל"ג יעמוד לרשות המוסדות בסוגיות של יישום המתווה. ככל שיעלה צורך בהתאמה/עדכון כלשהם, יפנה הצוות המקצועי לפורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות במל"ג, לצורך אישורו.