23/01/19

סיום תקופת המעבר לעמידת המוסדות בהחלטת המל"ג בדבר דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים: מסמך מס' 4443.

בישיבתה ביום 23.1.2019 דנה ות"ת ביישום החלטת המל"ג בנושא דו"ח ועדת גרונאו מיום 27.10.2015, זאת בתום שלוש שנות יישום שנקבעו באותה החלטה. לאור היישום הלכה למעשה במוסדות להשכלה גבוהה וכן הבהרות שנקבעו במהלך שלוש שנות היישום בהחלטות המל"ג מיום 27.9.16, 20.6.17 ו- 29.5.18, ממליצה ות"ת
למל"ג לעדכן את החלטתה בנושא התכניות המיוחדות (דו"ח גרונאו). כמו כן, ועל מנת לייעל את הליכי
ההתקשרות כאמור וכן את עבודת המל"ג/והת"ת בנושא, דנה ות"ת בהצעה להסכם עקרונות אחיד לעניין זה, אשר יכלול את העקרונות המחייבים לפי החלטות.
בהמשך לכך, ממליצה ות"ת למל"ג כדלקמן:
1. סיכום ממצאים, מסקנות העולים מדיווחי המוסדות

לאחר סיום תקופת "ההתכנסות" בת 3 השנים נראה שהמוסדות להשכלה גבוהה התאימו את רוב רובן של התכניות המיוחדות למתווה שנקבע בהחלטת המל"ג בנושא דו"ח גרונאו. ישנו מספר קטן של תכניות אשר עדיין אינן עומדות בהחלטה, ולפיכך מוצע ליתן שנה אחת נוספת אשר במהלכה הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יפעל בנושא אל מול המוסדות על מנת לוודא עמידתם בכללים, וככל שידרש יביא המלצותיו לות"ת ולמל"ג שעד סוף השנה הנוכחית (תשע"ט).

להלן פירוט התכניות:
– התכנית לתואר שני בלימודי מזרח אסיה למנהלים באוניברסיטת תל אביב;
– התכנית לתואר ראשון במזרח תיכון וערבית "יריחו" בבר אילן;
– תכנית לתואר ראשון במנהל ומדיניות ציבורית "עתידים" באוניברסיטת בן גוריון;.
– התכניות האקדמיות לתואר ראשון לחניכי קורס טייס באוניברסיטת בן גוריון ;
– התכנית האקדמית לתואר ראשון במדע המדינה לחניכי קורס חובלים באוניברסיטת חיפה;
– התכנית האקדמית לתואר ראשון לחניכי קורס "חבצלות" באוניברסיטת חיפה.

2. עדכון החלטת המל"ג בנושא
לאור ההתכנסות של המוסדות בהתאם להחלטת המל"ג בנושא דו"ח גרונאו, סוגיות שעלו במהלך תקופת ההתכנסות, והבהרות שקיבלה המל"ג בתקופה זו, נראה נכון לערוך מספר עדכונים בהחלטות המועצה אשר, בין היתר, תכלול את כל ההבהרות שהתקבלו מאז קבלת ההחלטה הראשונה באוקטובר 2015 בעניין דו"ח גרונאו:

(1) עקרונות כלליים:
הגדרות: תוכניות חוץ תקציביות הן תוכניות שאינן מתוקצבות על ידי ות"ת ושכר הלימוד בהן גבוה משכר הלימוד הנורמטיבי; תוכניות ייעודיות הן תוכניות מתוקצבות לקבוצות מוגדרות בשכר לימוד של 125% משכ"ל הרגיל (בהתאם לדו"ח מלץ), המוזמנות על ידי גורמים מחוץ למוסד, שאינם מל"ג ות"ת. שני סוגי התוכניות יוגדרו בהחלטה זו כ"תוכניות מיוחדות".

הבהרה: החלטה זו איננה עוסקת בתוכניות שנפתחו ביוזמת ות"ת מל"ג לאור צורך לאומי בהליך מוסדר. על תוכניות מסוג זה חלות בנפרד ההחלטות הרוחביות הקיימות של ות"ת מל"ג.

עקרון יסוד: מוסד מתוקצב מוכר אשר קיבל הסמכה לקיים תוכנית לימודים, יוכל לפתוח ולקיים תכנית מיוחדת, ללא קבלת אישור מראש מהמל"ג, לאחר שעמד בתנאים הבאים. מוסד כאמור, ידווח לות"ת על התכנית לאחר מכן, בהתאם להנחיות מל"ג ות"ת.
מוסד המבקש לקיים תכנית מיוחדת שלא בהתאם לכלל התנאים שלהלן, יוכל לעשות זאת, רק לאחר ובכפוף לקבלת אישור ות"ת ומל"ג מראש:

א. שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות הכולל במוסד (בין אם הן תוכניות חוץ תקציביות ובין אם הן תוכניות ייעודיות) ) לא יעלה על 10% מסך תלמידי התואר השני במוסד ועל 5% מסך תלמידי התואר הראשון במוסד.
ב. שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות בחוג (דהיינו: בתחום במחלקה בדיסציפלינה כמו מנהל עסקים, משפטים, מדיניות ציבורית) לא יעלה על 25% מתלמידי התואר של החוגים/תחומים/ מחלקות/דיסציפלינות המציעות תוכניות אלו.
ג. ככלל, לא תתקיים תוכנית מיוחדת שקיומה מותנה בשימוש במשאבים לאומיים מוגבלים, כאשר הכוונה היא למשאבים הקשורים להכשרה
האקדמית לתואר, ודרושים לצורך הכשרת הסטודנטים בתוכניות לימודים מסויימות. חריג מכלל זה יתקיים רק באישור ות"ת.
ד. לא תתקיים תוכנית מיוחדת בתחום (בנושא) שבו לא קיימת תכנית מתוקצבת רגילה.
ה. תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (תנאי קבלה1, דרישות, שם התכנית ותעודת התואר2, בחינות, סגל ההוראה, תשתיות) בין התוכניות המיוחדות לבין התוכניות הרגילות במוסד.
ו. לא תאושרנה תוכניות חוץ תקציביות ברמת התואר הראשון.
ז. בהתאם להחלטות המל"ג, שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות שאינו עומד בתנאי הקבלה של התוכניות הרגילות לא יעלה על 10%, כמקובל. מוסד רשאי להגביל ולהחמיר בסעיף זה, כראות עיניו.
ח. ככל שמדובר בתוכניות מוזמנות ע"י גורמים חיצוניים (כגון: משרד הבטחון) –ההתקשרות בין "הגוף המזמין" והמוסד האקדמי מחייבת עמידה בהחלטות ות"ת ומל"ג והנחיותיהן, לרבות בנושא שכר הלימוד ובכלל זה תוספת של 25% לגובה שכר הלימוד בהתאם להנחיות ועדת מלץ.
ט. התוכניות המיוחדות הן באחריות בלעדית של המוסד להשכלה גבוהה, ורק הוא, ובכלל זה: *) נושא התכנים האקדמיים, הרמה האקדמית, והסגל האקדמי. *) קבלת סטודנטים *) והעסקת הסגל האקדמי. לא ניתן לפעול בעניינים אלה באמצעות תאגידים / גופים שאינם המוסד עצמו. תאגידים גופים אחרים עימם התקשר המוסד להשכלה גבוהה, יוכלו לסייע למוסד במעטפת המנהלית-לוגיסטית-ארגונית בלבד של התוכניות (שיווק התוכנית, פרסומה, פניה לקהלי יעד, וכ"ו).
יובהר כי תאגידים / גופים אחרים הנמצאים בשליטה מלאה של המוסד להשכלה גבוהה וכלל הפעילות הכספית שלהם נכללת בדו"חות הכספיים של המוסד להשכלה גבוהה המועברים לות"ת- יוכלו גם להעסיק סגל מנהלי בהתאם להנחיות הממונה עם השכר,
ולשאת בעלויות ההפעלה אחרות שאינן אקדמיות, בהתאם לסיכומים חתומים למול המוסד ולכללים התקציבים בהחלטה זו.
י. החלטה זו לא חלה על תוכניות לתלמידי חו"ל.
יא. פתיחת התכניות המיוחדות תהיה בהלימה מלאה לכל החלטות הרוחביות הרלבנטיות הקיימות של ות"ת ומל״ג ולהנחיותיהן.
יב. אין בחתימה על הסכם ההתקשרות האחוד כדי לגרוע מחובתם של המוסדות לעמוד בכלל החלטות המל"ג והות"ת הרלוונטיות וככל שנדרש אישור ות"ת/מל"ג, מכח החלטות אחרות, יש לקבלו טרם פתיחת התכנית וכתנאי לפתיחתה.

———————————

מוסד שידרוש ניסיון מקצועי ו/או ניהולי לתוכנית מיוחדת באופן המשנה את תנאי הקבלה לתוכנית, יידרש לאפשר זאת גם בתוכנית הרגילה באופן דומה.

2 לא יתאפשר קיום תכנית מיוחדת אשר מהווה צירוף של תכניות רגילות נפרדות אם למוסד אין הסמכה לתכנית רגילה דומה.

(2) היקף תעסוקת מרצים, שכר ותקורות בתוכניות המיוחדות

בתכניות חוץ תקציביות
א. לא ילמד חבר סגל המוסד בתוכנית חוץ-תקציבית אם לא השלים את מלוא מכסת ההוראה בה הוא חייב בתוכניות מתוקצבות, וזאת- כדי למנוע פגיעה בתוכניות הרגילות.
ב. הנחיות ות"ת על היקף העסקה נוספת של חברי הסגל יחולו על חברי הסגל המלמדים בתוכניות החוץ-תקציביות.
ג. הבסיס לתשלום לסגל האקדמי בתוכניות החוץ-תקציביות יהיה שכר מורה מן החוץ. הנשיא יהיה רשאי לאשר לשלם למרצים "מבוקשים" שכר גבוה יותר מעבר לשכר על פי ההנחיות ובלבד ששכר זה לא יעלה על כפליים מהשכר המשולם על פי התעריף ליחידת הוראה למורה מן החוץ על פי ההנחיות ועל פי טבלאות השכר המתפרסמות על ידי ות"ת. הרשאה זו מותנית באישור תקציבי של אגף הכספים במוסד, והמוסד יתעד את הסיבות למתן תשלום גבוה. מעבר לדיווח השנתי הנדרש במסגרת מאגר הסגל האקדמי, המוסד ידווח, לפי דרישה, בכל שנה לות"ת על חברי הסגל בתוכניות החוץ תקציביות, היקף העסקתם, תחומים והתעריף ליחידת הוראה אשר שולם להם. יודגש כי הרשאה זו ניתנה בתיאום עם הממונה על השכר במשרד האוצר, ותיבחן מעת לעת על ידי ות"ת והממונה על השכר במשרד האוצר אשר רשאים לשנותה.
ד. תקציב התוכנית יהיה מאוזן ויחויב במלוא העלויות הישירות והעקיפות: הוראה, מנהלה ותשתיות. כל תוכנית תחויב בהעמסת תקורה לתקציב השוטף של המוסד (בהיקף של כ- 20% מסך ההוצאות).
בתכניות ייעודיות
ה. לא יינתן כל תשלום חריג לסגל האקדמי עבור הוראה בתוכנית ייעודית ("תוכנית מתוקצבת "מוזמנת"), ועל כן, דין אחד יחול על סגל אקדמי המלמד, מעבר לשעות המכסה, בתוכנית רגילה ובתוכנית ייעודית.
(3) מעקב
במסגרת המעקב שתקיים המל"ג אחר התכניות המיוחדות במוסדות, יתבקשו המוסדות להעביר דיווחים לסגל המנהלי של ות"ת / מל"ג בגין התוכניות המיוחדות הפועלות במוסדות, בהתאם להחלטה זו, כפי שיקבע מעת לעת.
(4) כלליות ההחלטה:
החלטה זו מחליפה את החלטות המל"ג הקודמות בנושא המלצות דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.

3. הסכם עקרונות למתן שירותים להפעלת תכניות אקדמיות ייעודיות חוץ תקציביות לתואר שני או מתוקצבות לתואר ראשון/שני ע"י מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה
על מנת לייעל את הליכי ההתקשרות כאמור וכן את עבודת המל"ג/ות"ת בנושא, מאושר נוסח הסכם עקרונות אחיד לעניין זה, אשר יכלול את העקרונות המחייבים לפי החלטות המל"ג/ות"ת בנושא, תוך מתן אפשרות למוסדות והגופים המזמינים לכלול הוראות נוספות, ככל שאינן בהן כדי לסתור את עקרונות המל"ג בנושא.
ככל שהמוסדות יפעלו בהתאם להסכם זה, לא יהיה עוד צורך באישור פרטני של כל התקשרות והתקשרות והליכים אלה יהיו מהירים ופשוטים יותר.
מכל מקום, אין באמור כדי לגרוע מחובתם של המוסדות לקבל אישור מל"ג/ת"ת מראש בנושאים המתחייבים מכל החלטות אחרות (כגון פריסת ימי לימודי וכד').
ההסכם מצ"ב כנספח א' להחלטה ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

—————————————————————————————————————————————————————–

נספח להחלטה מצ"ב:

הסכם עקרונות למתן שירותים להפעלת תכניות אקדמיות ייעודיות
חוץ תקציביות לתואר שני או מתוקצבות לתואר ראשון/שני
על-ידי מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה

שנערך ונחתם ב…………….. ביום ………………

בין: ……………………………………………….
(להלן – "מזמין השירות" או "המזמין")

מצד אחד

לבין: ……………………………………………..
(להלן – "המוסד" או "הספק")

מצד שני

 

הואיל ומזמין השירות מבקש לקבל שירות של הפעלת תכנית לימוד אקדמית ייעודיות (לאוכלוסיה מוגדרת) חוץ תקציבית לתואר שני או מתוקצבות לתואר ראשון/שני (להלן – "התכנית") במוסד מתוקצב להשכלה גבוהה [נא לסמן בעיגול].
והואיל ומזמין השירות ערך הליך לבחירת המוסד שיפעיל את התכנית (להלן – "ההליך") כמפורט במסמכי ההליך, והספק נבחר לביצוע התכנית.
והואיל והמועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג"), קבעה כללים והנחיות בכל הנוגע לקיומן של תכניות כגון התכנית נושא הסכם זה וההליך, בשים לב בין היתר להמלצות דוח ועדת גרונאו לבחינת נושא התכניות החוץ-תקציביות והתכניות הייעודיות במוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה, ולהחלטת המועצה להשכלה גבוהה בנושא המלצות דו"ח ועדת גרונאו כפי שיהיו תקפות מעת לעת ובשים לב לכללי המל"ג והחלטותיה (להלן – "הכללים"), התקשרויות של המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה עם מזמיני שירות כאמור, יתבצעו רק בהתאם להסכם עקרונות זה .
והואיל ובמסגרת מתן השירותים מכוח ההליך והפעלת התכנית, על המוסד לעמוד בכללים כאמור, והכל מבלי לגרוע מסמכותה של המועצה להשכלה גבוהה לקבוע כללים והנחיות נוספים בעניין זה בהתאם לסמכותה שבדין.
והואיל והסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההתקשרות שנחתמו בעקבות ההליך ובכל מקרה של סתירה בין האמור באיזה ממסמכי ההליך לבין האמור בהסכם זה – האמור בהסכם זה ייגבר, ובכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו – האמור בנספחיו ייגבר.

לפיכך, הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

מבוא
1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו.
2. מסמכי ההליך יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה בכפוף לכך שבכל מקרה של סתירה בין האמור באיזה ממסמכי ההליך לבין האמור בהסכם זה – האמור בהסכם זה יגבר ובכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו – האמור בנספחיו ייגבר.
עיקרי ההתקשרות
3. המוסד יבצע את התכנית – ……………………………………….. (לעיל ולהלן -"התכנית") בתקופה – ……………………………. בהתאם להוראות הסכם זה ומסמכי ההליך ובכלל זה, המוסד אחראי לכך ומתחייב שהתכנית תעמוד בכל החלטות המועצה להשכלה גבוהה הרוחביות והספציפיות הנוגעות לעניין המצורפות להסכם זה וכפי שיהיו תקפות מעת לעת, בהוראות חוק המל"ג, כללי המל"ג, החלטות המל"ג והות"ת והנחיותיהן.
4. תכנית הלימודים מיועדת לקבלת עד XXXX סטודנטים אשר ילמדו לתואר _________ ב-_____ מחזורים לתקופה של _____ שנים. הלימודים לתכנית יתקיימו ב___________.
5. התקשרות זו תהיה כפופה ובהתאם לדרישות ות"ת ומל"ג, ובפרט בהתאם להחלטות המל"ג בנושא המלצות דו"ח ועדת גרונאו, וקבלת אישור ככל שנדרש להחלטות המל"ג השונות המצ"ב כנספחים וכחלק בלתי נפרד מהסכם זה, וכפי שתהיינה תקפות מעת לעת.
שכר לימוד
6. שכר הלימוד בתכנית מתוקצבת יהיה בהתאם לשכר הלימוד במוסד מתוקצב:
א. שכר הלימוד והתשלומים הנלווים -יקבעו בהתאם להנחיות מל"ג ו-ות"ת וכלליהן. אופן התשלום יהיה בהתאם למקובל במוסד לרבות לעניין הצמדה לעניין מדד המחירים לצרכן במהלך השנה והנחת תשלום שכר הלימוד מראש בהתאם לדו"ח מלץ.
ב. להלן נוסחת חישוב שכר הלימוד 3.
מספר סטודנטים * שנות לימוד התקניות בתכנית * גובה שכ"ל לתואר ראשון _________/שני _______ (נכון ליום _____ וכפי שיעודכן מעת לעת) + 25% תוספת לגובה שכר הלימוד 4.
תשלומים נלווים (חובה/רשות) יחושבו בהתאם לכללי המל"ג והמקובל במוסד. תשלומים אלו ישולמו על ידי המזמין או הסטודנט.
ג. להלן תחשיב לדוגמא לרכיב שכר הלימוד (ללא תשלומים נלווים) על בסיס תעריפי שנה"ל תשע"ט* \
200 סטודנטים * 3 שנות לימוד לתואר ראשון * 10,207 ₪* (שכ"ל לתואר ראשון)* + 2,551.75 ₪ (תוספת 25% לכל סטודנט) = 7,655,250 ₪.
200 סטודנטים * 2 שנות לימוד לתואר שני * 13,794 ₪ (שכ"ל לתואר שני)* +3,448.5 ₪ (תוספת 25% לכל סטודנט) = 6,897,000 ₪.
7. שכר לימוד בתכנית חוץ תקציבית יהיה כפי שייקבע על-ידי המוסד.
מעונות
8. אם המזמין יבקש להשתמש בחדרים במעונות לצרכי התכנית והמוסד יאשר שימוש בחדרים אלה כולם או מקצתם, ישלם המזמין בין אם חדרים אלה משמשים למגורים ובין לאו בהתאם לתעריף הנוהג ביחס לכלל הסטודנטים במוסד. במעונות שנבנו במימון הות"ת יחולו הכללים המחייבים שנקבעו על ידי הות"ת. מצ"ב תעריפי המעונות בהתאם לסעיף זה, נכון למועד חתימת ההסכם.
תנאים להפעלת התכנית
9. המוסד מתחייב לשמור על זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (לרבות תנאי קבלה, היקף התכנית, דרישות אקדמיות, בחינות, עבודות ומטלות אחרות וברמת סגל ההוראה, תשתיות ודרכים להערכת הישגי הסטודנטים) בין התכנית נושא ההסכם לבין התוכניות הרגילות במוסד. בכלל זה, תתקיים זהות מלאה בין התכנית המיוחדת לתכנית הרגילה בתכנים, בהיקף וברמה, בשם התכנית ובתעודה שניתנת לסטודנט לרבות תכניות מנהלים ו/או תכניות לבכירים זולת אם אישרה המל"ג אחרת.
10. על כל הסטודנטים הלומדים בתכנית לעמוד בדרישות הקבלה של המוסד (לרבות קורסי השלמה והגעה לרמת הפטור באנגלית), וכן בתנאי הקבלה שנקבעו ע"י המל"ג ככל שנקבעו, כגון תעודות בגרות 5.
עקרון אי התערבות בתכנים אקדמיים ובמינוי סגל
11. מזמין השירות, כל מי מטעמו וכל גורם חיצוני שהוא לא ישפיעו או ייקבעו או ינסו להשפיע או לקבוע במישרין או בעקיפין את התכנים האקדמיים של התכנית ו/או מינוי הסגל לתכנית ואלה ייקבעו על-ידי המוסד, לבדו. למען הסר, ספק לא יפגע החופש האקדמי והמנהלי של המוסד אשר מעוגן בסעיף 15 לחוק המל"ג.
12. מודגש כי התכנית באחריותו הבלעדית של המוסד, ובכלל זה: קביעת התכנים האקדמיים, הרמה האקדמית, הסגל האקדמי, קבלת סטודנטים, הערכת הישגיהם, והעסקת הסגל האקדמי. מובהר בזאת כי על פי כללי מל"ג לא ניתן לפעול בעניינים אלה באמצעות תאגידים/ גופים שאינם המוסד האקדמי עצמו.
13. למען הסר כל ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין ואו/מי מטעמו לא יהיו רשאים להעסיק את הסגל האקדמי הדרוש לקיומה של התכנית.
14. הענקת פטורים מלימודים אקדמיים, לרבות על בסיס לימודים אקדמיים ו/או על בסיס לימודים שאינם אקדמיים יינתנו על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ובהתאם להחלטות המל"ג, נהליה והנחיותיה.
כללי
15. הספק והמזמין יהיו רשאים לחתום על נספח שירותים נוספים שאינם אקדמיים לרבות התשלום בגין שירותים אלה.
16. מוסכם כי הצדדים יעבירו למל"ג ו/או מי מטעמה, לבקשתה, כל מסמך הדרוש לצורך קבלת אישור התכנית ו/או הבקרה והפיקוח עליה וכי לא תחול כלפי המל"ג כל חובת סודיות בהקשר זה.
17. העתק ההסכם החתום יישלח למל"ג לידיעה.
ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי חתימתם:
____________         _____________
מזמין השירות                    המוסד

 


3 שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה יהיה כמקובל במוסד זה.
4 סטודנטים ישראליים המקבלים מימון מלא או חלקי, במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי,             ממשלתי, ציבורי או אחר ישלמו שכר לימוד שלא יפחת מ-125% משכר הלימוד הבסיסי.
*יעודכן בהתאם להנחיות ות"ת מדי שנה לאחר השנה הראשונה

5 באוניברסיטה הפתוחה אין דרישה לתעודת בגרות כתנאי קבלה.