18/06/19

סיום תקופת המעבר לעמידת המוסדות בהחלטת המל"ג בדבר דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים – סיכום ממצאים ומסקנות העולים מדיווחי המוסדות

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:
לאחר סיום תקופת "ההתכנסות" בת 3 השנים נראה שהמוסדות להשכלה גבוהה התאימו את רוב רובן של התוכניות המיוחדות למתווה שנקבע בהחלטת המל"ג בנושא דו"ח גרונאו. ישנו מספר קטן של תוכניות אשר עדיין אינן עומדות בהחלטה, ולפיכך ביום 18.6.2019 מחליטה המל"ג לקבל את המלצת ות"ת מיום 23.1.2019 והמלצת ועדת מדיניות אקדמית, הכרה והסמכה ולתת שנה אחת נוספת אשר במהלכה הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יפעל בנושא אל מול המוסדות על מנת לוודא עמידתם בכללים עד סוף השנה הנוכחית (תשע"ט).
להלן פירוט התוכניות:
– התוכנית לתואר שני בלימודי מזרח אסיה למנהלים באוניברסיטת תל אביב;
– התוכנית לתואר ראשון במזרח תיכון וערבית "יריחו" בבר אילן;
– תוכנית לתואר ראשון במינהל ומדיניות ציבורית "עתידים" באוניברסיטת בן גוריון;
– התוכניות האקדמיות לתואר ראשון לחניכי קורס טייס באוניברסיטת בן גוריון ;
– התוכנית האקדמית לתואר ראשון במדע המדינה לחניכי קורס חובלים באוניברסיטת חיפה;
– התוכנית האקדמית לתואר ראשון לחניכי קורס "חבצלות" באוניברסיטת חיפה.