22/06/16

סיוע בהגדלת תשתיות מיוחדות במוסדות המפעילים תוכניות לימוד לאוכלוסיה החרדית

בישיבתה ביום 22.6.16 קיימה ות"ת  דיון בנושא סיוע בהגדלת תשתיות מיוחדות עבור מוסדות המפעילים תכניות לימוד לאוכלוסייה החרדית , מאחר שהמודל התקציבי ומרכיבי הסיוע האחרים,

הניתנים במסגרת תקצוב ות"ת לתכניות לחרדים, הנלמדות במוסדות להשכלה גבוהה, אינם נותנים מענה להרחבת תשתיות פיזיות כבדות במוסדות, ולאור בקשות שעלו מהמוסדות בשל גידול במספר הסטודנטים בתוכניות אלה, מחליטה ות"ת לתקצב, באופן חד פעמי, פרויקטים להרחבת תשתיות פיזיות כבדות במוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה בהם מתקיימות תכניות לימוד לחרדים.

לשם כך מחליטה ות"ת לצאת בקול קורא למוסדות להגיש בקשות להשתתפות ות"ת במימון פרויקטים להרחבת תשתיות כאמור וזאת בהתאם למפורט להלן:

 

תנאי סף להגשת בקשה

 1. המוסד מגיש ההצעה הינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת.
 2. המוסד מגיש הבקשה מלמד לפחות תכנית לימוד אחת לתואר ראשון לחרדים בתחומי לימוד הדורשת מעבדות כבדות (פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, הנדסה, עיצוב וכיוצא בזה). בהגשה עבור מספר תכניות יהיה צורך להוכיח כי נדרשת תשתית נפרדת עבור כל תכנית.
 3. המוסד מגיש הבקשה שמר על יציבות או גדל במספרי הסטודנטים בתכניות הלימוד הרלוונטיות הרגילות בקמפוס מתחילת החומש (תשע"א).
 4. גידול ביחס מספר הסטודנטים החרדים לכלל הסטודנטים במוסד מגיש ההצעה בתחומים הרלוונטיים בין שנה"ל תשע"ג לשנה"ל תשע"ה.
 5. היחס בין מספר הסטודנטים החרדים לכלל הסטודנטים במוסד מגיש ההצעה בתחומים אלה בתשע"ה עולה על שיעור של 20%.
 6. המוסד מגיש ההצעה מיצה את מכסת הסטודנטים במרכיב ההוראה הרגיל.
 7. הפרויקט/פרויקטים עבורם מבוקש המימון מבוצעים או בוצעו במהלך השנים תשע"ה ותשע"ו.

 

השתתפות ות"ת

 1. השתתפות ות"ת במימון פרויקט הרחבת התשתית עבורה מבוקש הסיוע לא תעלה על 75% מעלות הפרויקט. על המוסד יהיה להעמיד ממקורותיו לפחות 25% ממימון הפרויקט.
 2. השתתפות ות"ת המקסימאלית הכוללת למוסד לא תעלה על 3 מיליון ₪.
 3. סך התקציב המקסימאלי שיועמד לטובת הנושא: 6 מיליון ₪. במידה ויאושרו הצעות מעבר לתקציב המקסימאלי הרי שהתקצוב שיועבר למוסד יהיה בהתאם לחלקו היחסי מסך התקציב.

 

הגשת הבקשות ובחינתן

 1. בקשות לסיוע יוגשו עד סוף שנה"ל תשע"ו במסגרת קול קורא שיישלח אל המוסדות, כאשר בעת הגשת הבקשה מתקיימים העקרונות שפורטו לעיל.
 2. הבקשות אשר יוגשו ייבחנו על ידי הצוות המקצועי בות"ת ולאור הקריטריונים שפורטו לעיל.