24/06/20

סיוע לסטודנטים לאור משבר הקורונה

בישיבתה ביום 24.6.2020 דנה ות"ת בהצעה לסיוע לסטודנטים לאור משבר הקורנה ולאור הפגיעה הכלכלית שספגו הסטודנטים כתוצאה ממשבר הקורונה, אשר עלול להביא לנשירתם מהלימודים ולהערים קשיים לרבים  מהם לצלוח את תקופת המבחנים.

א. ות"ת מחליטה  לאשר  את מערך הסיוע לסטודנטים, בסך של 50   מיליוני ₪ שיגיעו כתקציב תוספתי חד פעמי לתקציב ות"ת . (סכום זה מגובה מתוספת ע"י משרד האוצר לתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה)[1].

ב. ות"ת רושמת בפניה את הקמת קרן מלגות ייעודית ע"י מפעל הפיס לסטודנטים שנפגעו ממשבר הקורונה בסך 50 מיליוני ₪ ממקורות פילנתרופיים בעבור שעות התנדבות בבתי ספר.

 

ג. להלן פירוט רכיבי מערך הסיוע בתקציב התוספתי לות"ת:

  • הגדלת תקציב קרן הסיוע לסטודנטים – בכפוף לקבלת תוספת תקציבית חד פעמית ממשרד האוצר לות"ת עבור קרן הסיוע, בגובה 40 מלש"ח, מאשרת ות"ת הענקת כ-10,000 מלגות נוספות בגובה 4 אש"ח, שיוענקו ע"י הקרן בהתאם לקריטריונים שלה.
  • תמיכה במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת לצורך סיוע לסטודנטים, כתוספת לסיוע שכבר ניתן על ידי המוסדות לסטודנטים בתקופת המשבר. הסיוע במסגרת סעיף זה יעמוד על 10 מלש"ח ממקור תקציב תוספתי חד פעמי שיחולק למוסדות במטשינג שעל היקפו תחליט ות"ת. מטרות השימוש בתקציב של כל מוסד יקבעו על ידי המוסד בהתייעצות עם אגודת הסטודנטים במוסד.

ד. העברת הכספים בפועל תיעשה בכפוף לקבלת מקורות תוספתיים ייעודיים ממשרד האוצר לתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה, כאשר 40 מלש"ח יגיעו כסכום תוספתי בהתאם לסיכום התקציבי מיום 25.2.18 עבור תמיכה בסטודנטים ו-10 מלש"ח יגיעו מתוך העתודה ליעדים לאומיים בתכנית הרב-שנתית (סעיף זה אינו עובר בבסיס התקציב בכל שנה אלא מותנה באישור אגף התקציבים במשרד האוצר).

[1] לגבי התוספת לתקציבי ההשכלה הגבוהה, 40 מלש"ח יגיעו כסכום תוספתי בהתאם לסיכום התקציבי מיום 25.2.18 עבור תמיכה בסטודנטים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה ו-10 מלש"ח יגיעו מתוך העתודה ליעדים לאומיים בתכנית הרב-שנתית  (סעיף זה אינו עובר בבסיס התקציב בכל שנה אלא מותנה באישור אגף התקציבים במשרד האוצר).