11/12/18

סיכום דיווחי נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג ("נוהל גילוי מרצון")

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018), דנה המועצה להשכלה גבוהה 11.12.2018 בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 13.11.2018 בהתייחס לדיווחי המוסדות אשר הוגשו במסגרת "נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג", והיא מאמצת את המלצת הוועדה ומחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מברכת על העבודה שנעשתה על ידי המוסדות ועל שיתוף הפעולה.
  2. המוסדות יוכלו להגיש בקשה[1]במהלך שנה"ל תשע"ט ולא יאוחר מתום חודש יוני 2019 להסדרת החריגות עליהן דיווחו בנושאים הבאים:

–    פתיחת תוכנית ללא אישור.

–    שינוי שם תואר/סימול תואר/ציון התמחויות ומגמות על גבי תעודת הבוגר ללא אישור.

המשך הפעלת תוכניות אלה והרשמת סטודנטים חדשים לשנה"ל תשפ"א לתוכניות הלימודים בהן הייתה חריגה מהחלטות המל"ג, תתאפשר בכפוף להגשת בקשות למל"ג לאישור כאמור לעיל, וקבלת אישורה של המל"ג.

  1. בהתייחס לחריגות בנושאים הבאים:

–           הפעלת תוכניות לימודים לתואר ראשון שלא בהתאם למתכונות שנקבעו בהחלטת המל"ג מיום 10.6.2014.

–    חריגה ממתווה ההשלמה לתואר "בוגר בהוראה" ((B.Ed..

הואיל ולא ניתן לקבל אישור לחריגות אלה, יעבירו המוסדות הרלוונטיים התחייבות חתומה ע"י הנהלת המוסד כי המוסד מתחייב לתקן את החריגה ולעמוד בהחלטות המל"ג החל משנת הלימודים הקרובה (תש"פ)[2].

  1. בהתייחס לחריגות ביתר הנושאים, כגון: לימודים מחוץ לקמפוס, הכרה בנ"ז אקדמיות על בסיס לימודים שאינם אקדמיים ועוד – הואיל וקיימת כוונה להביא החלטות מל"ג אלו לעדכון המל"ג בתקופה הקרובה, יוחלט על הטיפול בהתייחס אליהן, לאחר השלמת העדכון ובהתאם לתוצאותיו.
  2. מוסדות שהודיעו מלכתחילה על כוונתם לתקן את החריגות עליהן דיווחו, יעבירו הצהרה חתומה ע"י הנהלת המוסד בדבר ביצוע התיקון.

 

[1] הגשת הבקשה תיעשה בהתאם להנחיות הצוות המקצועי במל"ג-ות"ת

2בתחילת שנה"ל תש"פ יעבירו המוסדות הצהרה חתומה ע"י הנהלת המוסד בדבר ביצוע התיקון