02/01/90

הסמכת הוועדה לתכנון ולתקצוב לדון ולדחות בקשה למתן היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה וכן לפתוח יחידה חדשה במוסד קיים – החלטת מועצה מיום 2.1.1990

בקשות למתן היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה, להכרה במוסד להשכלה גבוהה, וכן בקשות לפתוח יחידה חדשה במוסד קיים תידונה תחילה על ידי ות"ת. אם ות"ת סבורה שאין לבקשה על מה שתסמוך על פני הדברים, תמליץ ות"ת למועצה לדחותה על הסף.

המלצת ות"ת תקבל תוקף לאחר שתאושר ברוב רגיל של חברי המועצה להשכלה גבוהה. אם ות"ת תהיה סבורה שלבקשה יש על מה שתסמוך על פני הדברים, תחווה את דעתה עליה בפני המועצה והמועצה תחליט בה. נוהל זה משלים את החלטת המועצה הקודמת בעניין סמכויות ות"ת בנושא זה.