28/10/14

סעיף ד' בתקנון למינוי פרופסורים הישן – תנאים לשימוש בדרגת פרופסור

 

א.         המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 28.10.2014  בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.10.2014 אשר דנה בענין סעיף ד' בתקנון למינוי פרופסורים הישן- תנאים לשימוש בדרגת פרופסור.

ב.         בתקנון למינוי פרופסורים הישן, שאושר בנובמבר 2012, וכן זה שקדם לו )דצמבר 1998)  נכתב בסעיף ד' בזו הלשון" :ד.  תנאים לשימוש בדרגת פרופסור – החליטה הוועדה כי מועמד ראוי לדרגת פרופסור-חבר או פרופסור מן המנין,  יהיו המינוי או ההעלאה מותנים בקיום התנאים דלהלן,  שיצורפו כנספח לכתב המינוי או ההעלאה:

  1. בעל הדרגה יישא בה כל עוד הוא מועסק במוסד שבמסגרתו הוענקה לו דרגה זו. הסתיימה העסקתו של בעל הדרגה במוסד, יפקע מינויו כפרופסור,  זאת למעט איש סגל בדרגת פרופסור שפרש לגמלאות,  לו תשמר הזכות להחזיק בדרגה גם לאחר פרישתו . "

ג.          מל"ג מאמצת את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ומחליטה כי נוסח סעיף זה יבוטל מעיקרו ובמקומו יבוא הנוסח הבא: "החליטה הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג לאשר את בקשת המוסד כי מועמד ראוי לדרגת פרופסור-חבר או פרופסור מן המנין, בעל הדרגה יישא בה על פי תנאי המוסד (אופן השימוש בדרגת פרופסור ומשכו)  שייקבעו בתקנון האקדמי שלו (מינויים והעלאות לדרגות פרופסוכ)".

ד.          תיקון זה ישובץ בתקנון הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג (שאושר בהחלטת המל"ג ביום 8.7.2014 )  ויהיה חלק בלתי נפרד ממנו.