28/10/14

סעיף ה' בתקנון למינוי פרופסורים הישן – אישור מינוי דרגת פרופסור לחבר סגל המחזיק בדרגת פרופסור ממוסד להשכלה גבוהה מוכר אחר

 

א.         המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה ביום 28.10.2014  בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית בענין סעיף ה'  בתקנון למינוי פרופסורים הישן – "אישור מינוי דרגת פרופסור לחבר סגל המחזיק בדרגת פרופסור ממוסד להשכלה גבוהה מוכר אחר".

ב.         בתקנון למינוי פרופסורים הישן, שאושר בנובמבר 2012,  וכן זה שקדם לו (דצמבר 1998)  נכתב בסעיף ה' בזו הלשון: "ה . אישור מינוי דרגת פרופסור לחבר סגל המחזיק בדרגת פרופסור ממוסד להשכלה גבוהה מוכר אחר.

  • הנהלת מוסד להשכלה גבוהה שאינו אוניברסיטה הרוצה לאשר מינויו כפרופסור של חבר סגל שהחזיק בדרגת פרופסור מאוניברסיטה מוכרת (בארץ או בעולם), או ממוסד להשכלה גבוהה שאינו אוניברסיטה,  תגיש בקשה לוועדה העליונה למינוי פרופסורים.
  • הבקשה תכלול, בין היתר, קורות חיים של האיש, דרגתו,  המוסד שהעניק לו דרגה זו, תאריך בו ניתנה לו הדרגה,  צילום האישור של הדרגה,  רשימת קורסים אותם הוא מלמד במוסד  ורשימת פרסומים.
  • במקרים בהם הוענקה הדרגה על ידי מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים בישראל או על ידי אוניברסיטאות מוכרות וידועות-שם בחו"ל, תהיה פרוצדורה זו פורמלית בלבד. לוועדה יהיה בכל מקרה שיקול הדעת לקיים הליך מלא של מינוי.
  • פרוצדורה זו לא תחול על פרופסורים אורחים, מן החוץ,  ולא על פרופסורים חיצוניים (למוסד) החברים במועצה האקדמית ובוועדת המינויים הפנימיים של המוסד."

ג.          מל"ג מאמצת את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ומחליטה כי נוסח סעיף זה ישונה  מעיקרו ובמקומו יבוא הנוסח הבא:

"ה.   אישור מינוי דרגת פרופסור לחבר סגל המחזיק בדרגת פרופסור ממוסד להשכלה גבוהה מוכר אחר

מוסד להשכלה גבוהה החפץ לאשר מינויו כפרופסור של חבר סגל שהחזיק בדרגת פרופסור מממוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל או דרגת פרופסור שאושרה ע"י הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג,  רשאי לעשות כן במסגרת הליכיו הפנימיים על פי התקנון האקדמי שלו,  מבלי להזדקק לפניה אל הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג.

מוסד להשכלה גבוהה החפץ לאשר מינויו כפרופסור של חבר סגל שהחזיק בדרגת פרופסור ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל וכן מוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י מל"ג יו"ש אשר דרגת פרופסור האמורה לא עברה אישור של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, יגיש בקשה לוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג,  כמקובל .

במקרה זה,  שמור לוועדות העליונות למינוי פרופסורים שיקול הדעת לנקוט פרוצדורה מקוצרת או לקיים הליך מלא של מינוי."

ד.           תיקון זה ישובץ בתקנון הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג (שאושר בהחלטת המל"ג ביום 8.7.2014 ) ויהיה חלק בלתי נפרד ממנו.