07/02/06

סקירת ההבדלים לתואר "מוסמך" עם תיזה וללא תיזה

– ההחלטה מבוטלת – 

מסלולים לתואר "מוסמך" ללא תיזה  –

א.   המועצה להשכלה גבוהה קיימה דיון עקרוני בישיבתה שהתקיימה ביום 7.2.2006 בהמלצת  ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך (מיום 17.1.2006) בענין המסלולים לתואר "מוסמך" ללא תיזה והחליטה לאמץ את המלצתה.

ב.   לאחר שבדקה המועצה להשכלה גבוהה את הנוהגים הרווחים במוסדות להשכלה גבוהה בקיום מסלולים לתואר "מוסמך" ללא תיזה, ולאור כוונת המועצה לשמור על רמת לימודים אקדמית נאותה במסלולים לתואר "מוסמך" ללא תיזה במוסדות להשכלה גבוהה, קובעת המועצה להשכלה גבוהה את העקרונות שיפורטו להלן, המייצגים דרישות מינימום להוראה ומטלות הסטודנטים במסלולים לתואר "מוסמך" ללא תיזה –

ב.1     מטרת המסלולים לתואר "מוסמך" ללא תיזה היא העמקת הידע, הרחבת הידע והתמחות בתחום מסויים שאינה דורשת בהכרח מחקר ועל כן, שעות הלימוד במסלולים אלה יוגדלו בהשוואה למסלולים המחקריים לתואר "מוסמך" המחייבים כתיבת עבודת גמר (תיזה).

ב.2  במסלולי הלימוד לתואר "מוסמך" ללא תיזה תהיה מכסת שעות ההוראה לפחות 36 ש"ס (או 18 ש"ש) או 25% יותר ממכסת שעות ההוראה של מסלולי הלימוד המחקריים לתואר "מוסמך" עם תיזה באותו תחום.

ב.3  במסלולי הלימוד לתואר "מוסמך" ללא תיזה יוגש מבחן מסכם או עבודה מסכמת.

ב.4   כל המסלולים לתואר "מוסמך" יוגשו על פי ההנחיות של המועצה להשכלה גבוהה ללימודי תואר שני במוסדות להשכלה גבוהה.

ג.    תחולה והוראות מעבר-

ג.1     עקרונות אלו יחולו על בקשות חדשות לפתיחת מסלולים לתואר "מוסמך" ללא תיזה, אשר יוגשו למזכירות המועצה להשכלה גבוהה החל משנה"ל תשס"ז.

ג.2    מוסד להשכלה גבוהה המקיים, באישור המועצה, תוכניות או חוגים לתואר "מוסמך"  ללא תיזה, שאינם עומדים בדרישות שפורטו לעיל, יתבקש ליישם עקרונות אלה החל משנת הלימודים תשס"ט.

ג.3   עקרונות אלה לקיום מסלולים לתואר "מוסמך" ללא תיזה ייכללו, במידת הצורך,  במסגרת כללי המועצה להשכלה גבוהה.

ג.4    על המוסדות להשכלה גבוהה לדווח למועצה להשכלה גבוהה על יישום כללים אלה או שינויים שנעשו בתוכניות לתואר "מוסמך" ללא תיזה.

ד.   מוסד להשכלה גבוהה הרואה עצמו נפגע מהחלטה זו של המועצה, רשאי להשמיע את  טענותיו בכתב ואלו תובאנה בפני המועצה לדיון.