14/12/17

עדכון בדבר ההתקשרות עם חברת יישום במכללות – סנה רוזטה איי פי

ביום 14.12.17 קיבלה ותת סקירה על פעילות ועדת ההיגוי להפעלת חברת היישום במכללות , רוזטה סנה. על ועדת ההיגוי להתכנס על מנת שתוכל לבחון את פעילויות החברה ולהמליץ לות"ת בהתאם. לאור היעדר מנכ"ל מל"ג/ות"ת מכהן ולאור היעדר נציג ציבור בות"ת, לא ניתן לכנס את הועדת ההיגוי ויש צורך לעדכן את הרכב ועדת ההיגוי .

ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת ההיגוי כדלהלן:

מר משה ויגדור              (חבר מל"ג) –                                                     יו"ר

פרופ' אישי טלמון          (חבר ות"ת) –                                                      חבר

……………………           (נציג משרד האוצר) –                                          חבר

מר זאב גולדמן –           (נציג ציבור) –                                                     חבר

רו"ח אביטל בליווס       (חשבת בכירה מל"ג/ות"ת) –                                חברה

גב' אפרת זהב               (ממונה תחום תקצוב מכללות במל"ג/ות"ת) –        חברה