21/12/16

עדכון בדבר החלטת הממשלה לחיזוק הצפון, והחלטה בדבר שיעור הגדלת מספר הסטודנטים הלומדים מקצועות הנדרשים לתעשיות עתירות הידע, במוסדות להשכלה גבוהה

ות"ת רושמת בפניה את הנושאים הקשורים בהשכלה הגבוהה הצפויים לעלות במסגרת החלטת הממשלה על חיזוק הצפון שתידון בישיבת הממשלה ביום 11.12.2016, ואשר התקבלו בעבר במסגרת החלטותיה ויירשמו כהודעה מטעמה.

כמו כן מחליטה ות"ת להגדיל ב-40% את מספר הסטודנטים הלומדים מקצועות הנדרשים לתעשיות עתירות הידע, במוסדות להשכלה גבוהה, לרבות אלה הפועלים באזור הצפון בשנות הלימודים תשע"ז –תשפ"ב. ההגדלה תתבצע תוך הקפדה על הרמה האקדמית הראויה של הלומדים. לשם כך יגובשו כלים שונים במהלך התכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה.