12/08/15

עדכון בדבר הפחתות בתקציב ההשכלה הגבוהה לשנת 2015

 

  1. ות"ת מחליטה לאשר את עקרונות מתווה ההסכמות שנקבעו בין אגף התקציבים באוצר, התאחדות הסטודנטים והנהלת מל"ג/ות"ת מיום 4.8.15 בנושא תקציב המדינה להשכלה הגבוהה לשנים 2015-2016.
  2. ות"ת מחליטה להחיל את סך ההפחתה לתשע"ו ולתשע"ז כמפורט במסמך 3779 .