04/12/13

עדכון בדבר יו"ר הוועדה לבחינת המשילות במוסדות להשכלה גבוהה

לאור פרישתה של מנכ"לית המל"ג ד"ר אביטל שטיין, פרופ' פייסל עזאיזה המכהן כחבר הוועדה, ישמש מעתה יו"ר. בנוסף יכהן כחבר הוועדה מ"מ מנכ"ל, מר גדי פרנק.

החלטת ות"ת תועבר לאישור המל"ג.