עדכון בנושא הקול הקורא למאגדים לתוכניות דוקטורט מובנה

ות"ת חוזרת ומאשררת את החלטתה מיום 17.9.14,  לפיה ככל שעד תום המועד שנקבע להגשת ההצעות לבניית מאגדים לתכניות דוקטורט  )דהיינו עד לתאריך ה- 30.11.14 ), לא תתקבלנה הצעות ראויות אשר  עונות על כל ארבעת היעדים שפורטו בהחלטתה הנ"ל,  אזי התכנית כולה )כולל ההצעה להקמת מאגדים לדוקטורט בתחום אמנויות היצירה(לא תצא לפועל.

במידה ועד לתאריך 30.11.14 תוגשנה הצעות כאמור  לעיל,  יוארך המועד האחרון להגשת ההצעות המלאות בחודש נוסף,  דהיינו עד לתאריך ה 31.12.14 . יחד עם זאת מובהר כי אין בכך התחייבות מצד מל"ג וות"ת לקבל הצעה או הצעות כלשהן.