25/09/19

עדכון בנושא תכנית מענקי המחקר ות"ת-מפא"ת – מדע וטכנולוגיה קוונטיים

בישיבה ביום 25.9.2019 דנה ות"ת בהרכב ועדת השיפוט העליונה לתכנית מענקי המחקר המשותפת לות"ת-ומפא"ת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים (להלן "ועדת החמישה") והחליטה לעדכן את הרכב הוועדה, לאור העובדה כי מי שהיה  אמור לשמש כנציג ות"ת בוועדת החמישה, מנוע מלכהן בה בשל חשש לניגוד עניינים. בהמשך לכך החליטה ות"ת, כי במקום "ראש התכנית הלאומית למדע וטכנולוגיה קוונטית", המוגדר כאחד החברים בוועדה ירשם במסמכים הרלוונטיים "נציג שתמנה ות"ת". כמו כן החליטה ות"ת למנות את פרופ' יפה זילברשץ כנציגת ות"ת ב"וועדת החמישה".

 

להלן הרכב ועדת החמישה המעודכן:

יו"ר ות"ת, נציגת ות"ת – פרופ' יפה זילברשץ

יו"ר ועדת השיפוט של הקרן הלאומית למדע – פרופ' דודי גרשוני

יו"ר ועדת השיפוט של מפא"ת – ד"ר טל דוד

נציג הקרן הלאומית למדע – פרופ' בני גייגר

נציג מפא"ת – ד"ר נדב כהן