27/04/20

עדכון בעניין התוכנית הרב שנתית – אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך

בישיבתה ביום 27.4.20 דנה ות"ת בעדכון התוכנית הרב שנתית למכללה האקדמית לחינוך אלקסמי וזאת בהתאם לחוות הדעת המתוקנת של משרד החינוך  לגבי התוכנית במדע וטכנולוגיה. עם זאת, המשרד מסייג את חוות דעתו מכיוון שטרם התקבלה חוות דעת המפמ"ר מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים ביחס להצעה ועמידתה בדרישות הרישוי, וכשתתקבל תידרש המכללה לעדכן את ההצעה במידה ויהיו הערות.

לאור האמור, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כלהלן: בהמשך לחוות הדעת העקרונית של משרד החינוך, לאשר למכללת אלקאסמי להגיש את הבקשה לתואר ראשון B.Ed. חד-חוגי בהוראת מדע וטכנולוגיה לחינוך העל-יסודי, בכפוף לחוות דעת חיובית של מפמ"ר מדע וטכנולוגיה בחט"ב ביחס להצעה ועמידתה בדרישות הרישוי.